På denne side giver vi dig et overblik over alle udgivelser til EUD/EUX.

Din boghylde til EUD/EUX

Afsætning

Afsætning F-C til EUD/EUX (læreplan 2019)

iBog®: afs-fc-eudeux.systime.dk

Grundbog til faget Afsætning niveau F-C på EUD/EUX. Materialet samler såvel teori, opgaver og videoklip og baserer sig på autentiske eksempler og gennemgående cases.

Udgivelsen rummer en teori- og modeloversigt og giver tips til dokumentationsopgaven.

Afsætning til EUD/EUX

iBog®: afseud.systime.dk

Udgivelsen åbner faget Afsætning C og gør brug af netmediets mange muligheder.

Materialet er tilrettelagt, så der er mange forskellige veje ind i faget for at gøre det lettere at lave differentiering og variation.

Materialet er opbygget i F-, E- og et D- og C-niveau, så det kan benyttes bredt på Erhvervsuddannelserne.

Ny læreplan trådte i kraft august 2019.  Ny udgave Afsætning F-C til EUD/EUX spejler den gældende læreplan.

Afsætning B til EUX (læreplan 2017)

iBog®: afsbeux.systime.dk

Afsætning B til EUX bygger bro fra Afsætning C til EUD/EUX til faget på B-niveau og indeholder korte praksisnære introduktioner, der er vedkommende for eleverne.

Bogen rummer teorigennemgang eksemplificeret med aktuelle cases. Udgivelsen er opgavebaseret og rummer en vifte af forskellige opgavetyper, der udfordrer eleven i forhold til informationssøgning, metodevalg og -brug, faglig argumentation og præsentationsteknik.

Dansk

iDansk

iBog®: idansk.systime.dk

iDansk giver eleverne en hurtig og nem tilgang til overskuelige teoretiske afsnit med visuelle elementer, videoer, interaktive opgaver og eksempler på fx kommunikations- og analysemodeller. iBogen rummer både almene og erhvervsfaglige aspekter og sætter kompetencerne at tale, samtale, præsentere osv. i spil.

Centralt er de tværfaglige temaforløb, der er tilpasset de forskellige indgange og inddrager erhvervsfagene.

Brug litteraturhistorien

iBog®: bl.systime.dk

Med Brug litteraturhistorien får eleverne en klar og didaktisk gennemtænkt fremstilling af litteraturhistorien fra middelalderen til nutiden. Litteraturhistorien gøres konkret og nærværende – og ikke mindst brugbar.

Anvendeligheden sikres på mange måder: Først og fremmest er udgivelsen opgavebaseret; eleverne opfordres gennem de meget varierede opgavetyper til at reflektere og diskutere; de opbygger deres viden og forståelse ved at analysere tekster og billeder og ved at teste deres viden.

Udgivet af Dansklærerforeningens Forlag/Systime. Fås som iBog® og papirbog.

Grundbog til medier i dansk

iBog®: grundbogtilmedieridansk.systime.dk

Grundbog til medier i dansk giver eleverne på de gymnasiale ungdomsuddannelser forudsætninger for at kunne analysere og perspektivere film, tv, og video. En grundtanke i udgivelsen er at anskue samspillet mellem fiktive og faktabaserede fremstillingsformer i sprog og levende billeder i et mediehistorisk perspektiv.

Guide til skriftlig dansk hhx/eux

iBog®: guidetilskriftligdanskhhx.systime.dk
Kommer også som trykt bog.

Udgivelsen klæder eleverne på til at besvare det skriftlige eksamenssæts opgavetyper, der gælder med 2017-reformen. Formålet er at støtte eleven i den konkrete skrivesituation ved den afsluttende skriftlige eksamen i dansk.

Guide til skriftlig dansk htx og teknisk eux

iBog®: guidetilskriftligdanskhtx.systime.dk
Kommer også som trykt bog.

Udgivelsen giver en hurtig og let introduktion til de tre overordnede stilegenrer på htx og eux plus lidt om de variationer, der kan være i eksamenssættet.

Håndbog til dansk

iBog®: hbdansk.systime.dk

Håndbog til dansk er en værktøjskasse og et opslagsværk til eleverne, så de kan oparbejde et fagsprog og anvende relevante metoder i det faglige arbejde.

Udgivelsen er begrebsmæssigt opdateret i forhold til læreplan 2017 og suppleret med et kapitel, der introducerer til arbejdet med sociale medier og blogs. Der er bl.a. fokus på normer, høflighedsprincipper og argumentation på nettet. Desuden er der tilføjet et nyt afsnit om fake news og clickbait.

Udgivet af Dansklærerforeningens Forlag/Systime. Fås som iBog® og papirbog.

Styr på sproget

iBog®: styrpaasproget.systime.dk

Grammatik: Styr på sproget er en øvelsesbaseret grammatikudgivelse, der tager udgangspunkt i de mest typiske grammatiske fejl. Hvert af de ti kapitler fokuserer på én fejltype: Nutids-r, sammensatte navneord, hans/sin, synes/syntes, ligge/lægge, nogen/nogle, får/for, -ene/-ende, ejefald og komma.

Efter en kort og let-anvendelig grammatisk indføring følger en lang række interaktive øvelser med automatisk rettefunktion, så eleverne kan teste sig selv, eller du kan vælge at teste dine elever via Systimes delefunktion.

Fås som iBog® og papirbog.

Engelsk

Engelsk til EUD/EUX

iBog®: engelskeud.systime.dk

Engelsk til EUD/EUX er en tekst- og opgavebaseret udgivelse, der rummer lettilgængelige tekster på engelsk om emner, der har udgangspunkt i elevernes egen erfaringsverden, og som derfor umiddelbart appellerer til eleverne.

Samtidig dækker udgivelsen de tre obligatoriske emneområder i EUD/EUX-bekendtgørelsen for fremmedsprog:

 • Personlige forhold
 • Samfundsmæssige og kulturelle forhold
 • Uddannelses- og erhvervsmæssige forhold.

FED Engelsk

iBog®: fedengelsk.systime.dk

iBogen indeholder lettere tekster på engelsk om emnerne:

 • Business Ethics
 • Sales
 • The American Dream
 • Storytelling.

FED Engelsk dækker niveauerne F, E og D til engelsk på EUD/EUX.

Fås også som trykt bog.

The English Handbook

iBog®: theenglishhandbook.systime.dk

En elevhåndbog til overblik, analyse og begrebsafklaring i engelskfaget.

Med The English Handbook får eleverne en grundig metodebog, der kan bruges både til forberedelse hjemme og i forbindelse med undervisningen.

I alle kapitler får eleven: en kort introduktion efterfulgt af nøglebegreber, eksempler og små øvelser. Denne struktur er valgt for at gøre udgivelsen så overskuelig som muligt.

Derudover indeholder udgivelsen en vejledning til, hvordan man forholder sig kritisk til information på internettet.

The English Handbook kan bruges af elever på alle ungdomsuddannelser.

CCC – Company, Culture, Communiacation

iBog®: ccc.systime.dk

CCC – Company, Culture and Communication har fokus er på det merkantile aspekt i engelskundervisningen. Udgivelsen er inddelt i tre overordnede emner: company, culture og communication.

Company-delen dækker forskellige erhvervsrelaterede aspekter som CSR og retailing og indeholder også en virksomhedsprofil om InnocentDrinks.

Culture-delen tager udgangspunkt i dansk kultur og beskæftiger sig med forretningskultur i andre dele af verden og med virksomhedskultur.

Communication-delen har fokus på reklame, interkulturel kommunikation og non-verbal kommunikation.

Erhvervsfag

Erhvervsfag123

iBog®: erhvervsfag.systime.dk

Et fleksibelt undervisningsmateriale, der understøtter undervisningen i erhvervsfag 1, 2 og 3 og introducerer eleven til erhvervsfaglige uddannelser og arbejdsprocesser og danner basis for afklaring.

Erhvervsfag retter sig især mod grundforløb 1 og byder på værktøjer og metoder til at forstå, tage del i og forholde sig til erhvervsfaglige processer i en virksomhed. Materialet tilgodeser undervisningsdifferentiering alt efter elevernes forudsætninger, baggrund, indgang og fagretning.

Erhvervsinformatik

Erhvervsinformatik til EUD/EUX

iBog®: erhvervsinformatik.systime.dk

Erhvervsinformatik til EUD/EUX sigter mod de merkantile erhvervsuddannelser, som får faget på skemaet fra skolestart 2020, og målretter sig med eksempler og opgaver også mod de tekniske erhvervsuddannelser – fx elektriker og data- og kommunikationsuddannelsen.

Udgivelsen baserer sig på velfungerende elementer fra IT til EUD/EUX, der dækker faget informationsteknologi på C-niveau på erhvervsuddannelserne, men tager også hånd om nye udtryk som digital myndiggørelse, digitale artefakter, teknologisk handleevne og computationel tankegang og ikke mindst begrebet data disciplinen programmering.

Undervisningsmaterialet tænkes videobåret og vil tilbyde projekter, der spejler de iterative designprocesser, som læreplan og vejledning bringer i spil.

Erhvervsinformatik til EUD/EUX udkom som iBog® medio august 2020. Vi modtager meget gerne inputs fra brugerne undervejs.

EUD10

EUD10

iBog®: eud10.systime.dk

EUD10 er en samling af tværfaglige projekter, der forbereder eleverne til en erhvervsuddannelse og samtidig inddrager dansk, matematik og engelsk.

Udgivelsen rummer en række tværfaglige projekter og henvender sig til 10. klasse på erhvervsskolerne.

Samlingen af projekter tæller aktuelt:

 • Du flytter hjemmefra
 • Din by i bevægelse
 • Rejsefeber
 • Biograf.

Flere projekter er i udviklingsfasen.

Fysik

Orbit B htx/eux

iBog®: orbithtxb.systime.dk

Orbit B htx/eux iBog® udkom primo 2018 i en helt ny bearbejdet udgave, som stramt er tilpasset den nye bekendtgørelse.

Vi har beholdt de gode ting fra den tidligere Orbit B htx, teksten er stadig både elevlæselig og faglig præcis, der er stadig mange træningsopgaver i mange sværhedsgrader, der er stadig visualiseringer m.m. Men vi har tilpasset opsætningen af de enkelte sider, så iBogen – også på små skærme – er overskuelig for eleven. Fordi bogen læses i en almindelig browser, kan man selvfølgelig zoome, åbne flere vinduer til forskellige kapitler, kopiere fra teksten, se videoer osv.

På fysik B skal eleverne fremover til eksamen forklare en opgave fra undervisningen. Vi har derfor omhyggeligt struktureret opgaverne, så eleven oplever en glidende overgang fra helt simple sæt-ind-opgaver til de mere brede og komplekse opgavetyper, hvor der er noget at snakke om.

Af hensyn til læsesvage elever er teksten nu systematisk organiseret i små afsnit, og der skelnes tydeligt mellem need to know og nice to know. Tilsvarende er indholdet strammet op, så kun den nye bekendtgørelses kernestof er med i den fortløbende tekst. Men de stærke elever skal ikke snydes: Der er meget ekstramateriale, som eleverne kan gå på opdagelse i, og som man som lærer kan plukke fra, hvis det passer ind i undervisningen.

I 2019 udkommer en ny udgave af Orbit A htx, som er bearbejdet og opdateret efter de samme principper.

Sensorer

iBog®: sensorer.systime.dk

Bog 1. udgave
Sensorer giver et bud på, hvordan man, med sensorer som gennemgående tema, kan gribe undervisningen i emnet Elektriske kredsløb an. Gennem arbejdet med udgivelsen bliver eleven i stand til at designe og bygge egne sensorer. Den er således velegnet både til klasseundervisning, såvel som til elevers selvstændige arbejde f.eks. i forbindelse med Science Cup og Unge Forskere.

Sensorer lægger op til tværfaglige forløb i fysik og matematik samt fysik og informatik. Udgivelsen indeholder et væld af praktiske øvelser, eksperimenter, og mini-projekter, samt eksamenslignende opgaver, der udvikler elevens forståelse af stoffet.

Sensorerfindes både som trykt bog og iBog®
I iBogen fungerer Open source-boardet Arduino som platform for arbejdet med mikrocontrollere og sensorer. Det giver eleven forståelse for grundlæggende programmeringskoncepter og -strukturer. Herudover bringes wifi-chippen ESP8266 og LEGO® MINDSTORMS® i spil gennem udgivelsen.

Idéhistorie

Idéhistorie

iBog®: idehistorie.systime.dk

Udgivelse til det nye fag idéhistorie på B-niveau på htx. Et fag der kombinerer idéhistoriske, teknologihistoriske og almenhistoriske perspektiver i studiet af forholdet mellem menneske, samfund, teknologi og natur.

Informationsteksnologi/Informatik

IT til EUD/EUX

iBog®: it-eud.systime.dk

IT til EUD/EUX iBog® er et praksisnært materiale til undervisningen i informationsteknologi på EUD/EUX. Udgivelsen bringer den erhvervsfaglige og teknologiske virkelighed ind i klasselokalet med en række cases. Materialet lægger sig tæt op af bekendtgørelsen og rummer afsnit om IT-systemer, databaser og datahåndtering, web og informationssystemer.

Faget informationsteknlogi er under udfasning og vil ikke længere indgå som grundfag fra 1. august 2020. Faget erstattes af Erhvervsinformatik.

Informatik B til EUX Merkantil (læreplan 2018)

iBog®: informatikbeux.systime.dk

Informatik B til EUX Mekantil udkommer medio januar 2019 og bygger med interaktive elementer videre på IT til EUD og giver en let tilgængelig og anvendelsesorienteret fremstilling af kernestoffet efter denne disponering:

 1. IT som værdiskaber
 2. Innovation
 3. IT-sikkerhed og arkitektur
 4. Interaktionsdesign
 5. Testmetoder
 6. Programmering
 7. Databaser
 8. Applikationer
 9. Projekter

Teorien suppleres med øvelser, der træner eleverne, og til hvert kapitel knytter sig desuden et afsnit med opgaver, hvor eleverne kan fordybe sig i kernestoffet.

Udgivelsen rummer desuden en række tværgående projekter, der bringer faglige mål i spil og lægger op til kollaborativ læring.

Bogen giver en bred viden om informatik og vælger et praktisk og merkantilt fokus.

Matematik

plus 1 hhx (eux)

iBog®: plushhx1.systime.dk

Udgivelsen retter sig mod matematik på første år på hhx. Bemærk, at denne iBog® også er relevant for elever på eux merkantil

Der står fire erfarne undervisere bag denne iBog®. Et meget spændende projekt, hvor der er tale om et grundlæggende nyt syn på matematik på hhx. Udstrakt brug af interaktivitet giver mulighed for at arbejde eksperimenterende og med nye opgavetyper.

Samtidig lader forfatterne de økonomiske aspekter gennemsyre hele projektet, der er designet direkte til hhx.

plus 2 HHX (eux)

iBog®: plushhx2.systime.dk

Udgivelsen retter sig mod matematik på andet år på hhx. Bemærk, at denne iBog® også er relevant for elever på eux merkantil.

plus 2 hhx (eux) fortsætter, hvor plus 1 hhx (eux) slipper. Der er fortsat udstrakt brug af interaktiviteter og en stærk tilknytning til de økonomiske og samfundsvidenskabelige fag.

Samtidig knytter bogen an til de matematiske discipliner inden for ræsonnements- og tankegangskompetencer på flere niveauer. dvs. lige fra simple udledninger til induktionsbeviser.

MAT htx

Af Klaus Marthinus, Michael Jensen, John Schødt Pedersen, Peter Hansen og Bernt Hansen

Systemet MAT htx er opdateret til læreplan 2017 og fås både som iBøger® og papirbøger.

B-niveau A-niveau
1. år MAT B1 htx papirbog MAT B htx iBog® MAT B1 htx papirbog MAT B htx iBog®
2. år MAT B2 htx papirbog MAT B2 htx papirbog
3. år MAT A htx papirbog eller iBog®

Organisation

Organisation

iBog®: organisation.systime.dk

Organisation giver en grundig indføring i organisationsfagets forskellige aspekter med udgangspunkt i de organisationsteoretiske skoler.

Materialet introduceres i hvert kapitel med en åbning i form af en lettilgængelig, komprimeret og kortfattet version af det teoretiske indhold understøttet af illustrationer, videoer, eksempler og cases.

Fås også som trykt bog.

Samfundsfag

iSamf

iBog®: isamf.systime.dk

iSamf iBog® henvender sig til erhvervsuddannelserne og dækker niveau F til C. Niveauangivelserne letter planlægningen af undervisningen og støtter elevernes forståelse af fagets indhold.

Udgivelsen tager udgangspunkt i fagets fire kernestofområder:

 • Politik
 • Økonomi
 • Sociologi
 • Arbejdsmarkedet.

- og rummer desuden et afsnit om aktuelle samfundsmæssige problemstillinger sat op som forløb.

Studiemetode og uddannelse:

Studievaner på EUD/EUX

iBog®: studievanereudeux.systime.dk

Studievaner på EUD/EUX fungerer som håndbog gennem hele uddannelsen og udgør platformen for casearbejde.

Gennem arbejdet med Studievaner på EUD/EUX får erhvervsskoleeleven hjælp til at nå de faglige mål på uddannelsen, og underviseren får redskaber til at arbejde med forskellige studieteknikker.

Materialet præsenterer teorier og konkrete opgaver til arbejdet med forskellige emner som fx problemformulering, informationssøgning og kildekritik.
Teorien formidles gennem konkrete, erfaringsbaserede opgaver.

Eleven finder svar på ofte stillede spørgsmål om caseeksamen, eksamensprojekter og større skriftlig opgave.

Studievaner på EUD/EUX udgør også platformen for casearbejde og præsenterer tværfaglige materialer til grundfagene til de casevirksomheder, som ministeriet i sin tid udpegede.

Udgivelsen rummer desuden casemateriale til Dagrofa og JYSK.

Samtidig finder såvel lærer og elev materiale til Erhvervsområdet, der kan anvendes i såvel EO1, EO2 og EOP.

Uddannelsesspecifikke Fag

Uddannelsespecifikke fag

iBog®: usf.systime.dk

Uddannelsesspecifikke fag kan også anvendes i e-learningsmiljøer pga. de mange interaktive elementer.

Eleven/gruppen tager afsæt i en fiktiv, selvvalgt virksomhed efter en innovativ tankegang, der fremmer iværksætterkulturen.
Materialet består af 5 moduler, som igen består af 5 trin. Uddannelsesspecifikke fag kan bruges i koncentrerede ugeforløb eller med timerne fordelt over hele grundforløb 2.

Medio september 2019 udkommer iForløb til det kombinerede detail- og handelsforløb. Find iForløbene, tag en kopi, tilpas til målgruppen og del med eleverne.

Virksomheds- og erhvervsøkonomi

Erhvervsøkonomi til EUD/EUX

iBog®: eo.systime.dk

Erhvervsøkonomi til EUD/EUX samler såvel teori som opgaver, men også videoklip, interaktive opgaver, selvrettende opgaver, præsentationer og quizzer.

Udgivelsen dækker niveauerne F-C og henvender sig især til den merkantile indgang på EUD/EUX: Kontor, handel og forretningsservice.

Fås også som trykt opgavesamling.

Ny læreplan trådte i kraft august 2019. Faget tog navneforandring til Virksomhedsøkonomi. Ny udgave Virksomhedsøkonomi F-C til EUD/EUX spejler den gældende læreplan.

Virksomhedsøkonomi F-C til EUD/EUX – Grundbog til faget Virksomhedsøkonomi på niveau F-C til EUD/EUX.

Virksomhedsøkonomi F-C til EUD/EUX (læreplan 2019)

iBog®: virksomhed-fc-eudeux.systime.dk

Grundbog til faget Virksomhedsøkonomi niveau F-C på EUD/EUX. Materialet samler såvel teori som interaktive opgaver og videoklip.

Publikationen rummer tips til dokumentationsopgaven og en omfattende lærervejledning samt en værktøjskasse.

Virksomhedsøkonomi B til EUX (læreplan 2018)

iBog®: virksomhedbeux.systime.dk

I Virksomhedsøkonomi B til EUX finder du alt, hvad du skal bruge til din undervisning i virksomhedsøkonomi på B-niveau. Udgivelsen som iBog® samler teori og opgaver ét sted. Det betyder, at eleverne kan gå direkte fra teori til opgaver – og omvendt.

Materialet rummer bl.a.:

 • Praksisnære eksempler og cases, der bringer konkrete problemstillinger i spil og gør stoffet nærværende for eleverne
 • Excel-skabeloner i direkte tilknytning til opgaverne, så eleverne har et godt grundlag for at arbejde videre med stoffet på egen hånd
 • Opgaver, videoopgaver og interaktive opgaver til alle kapitler
 • Ordforklaringer
 • Speakede animationer, der uddyber de mere komplekse figurer.

Forsøgsfag

Virksomhedsøkonomi til EUD/EUX

iBog®: virksomhedeudeux.systime.dk

Flere skoler deltager i et forsøgs- og udviklingsprojekt, hvor undervisningen i begge fag betragtes som et samlet forløb og varetages af en gennemgående lærer på såvel grundforløb og studieår. Systime stiller materiale til rådighed til forsøgsfaget, nemlig Virksomhedsøkonomi til EUD/EUX, der er frit tilgængelig i Systimes iBibliotek®.

Materialet, der dækker grundforløbet og studieåret og dermed både C og B-niveauet.