nyheder

De seneste fem års litteratur / Fem års litteratur 2015-2019

Af Katrine Haaning og Peter Jensen

iBog® 5aarslitt.systime.dk
Bog Fås også som trykt bog: Fem års litteratur 2015-2019

De seneste fem års litteratur præsenterer den nyeste danske og nordiske litteratur med tekster i mange forskellige genrer.

Udgivelsen er opdateret med spændende tekster fra bogsæsonen 2019 af både etablerede og debuterende forfattere. Arbejdsspørgsmålene i tilknytning til teksterne har fokus på at integrere litteratur- og sprogdimensionerne i faget og på at lade eleverne arbejde med kreative kompetencer.

I iBogen finder du nu også et arkiv med tidligere års tekster og arbejdsspørgsmål.

Udgivet af Dansklærerforeningens Forlag/Systime.

Af Thor Gustafsson

iBog® klimalitteratur.systime.dk
Bog 100 sider

Klimalitteratur præsenterer den danske klimalitteratur og indkredser dens centrale kendetegn. Eleverne får ved at arbejde med en række af de nyeste og mest interessante danske forfatterskaber indblik i, hvordan litteraturen bidrager med centrale indsigter til samtalen om de menneskeskabte klimaforandringer.

Bogens emne er nyt, men målet er ganske klassisk: Vi dykker ned i litteraturen for at blive klogere på os selv og vores omverden.

Læs mere systimeNYT

Læs mere om udgivelsen på shop.systime.dk

Af Tinne Serup Bertelsen, Barbara Kjær-Hansen og Peter Kennebo (red.)

iBog® litthist.systime.dk
Bog 348 sider

Indholdet i 3. udgave af bogen svarer til den nuværende udgave af iBogen (dog uden de videoer og primærtekster, som er unikt indhold for iBøger®).

De væsentligste forbedringer siden 2. udgave af den trykte udgave er:

Et nyt og fyldigt kapitel om litteraturen siden år 2000. Kapitlet udpeger centrale tendenser og temaer i den nyeste litteratur og kommer bl.a. omkring emner som Identitet og køn, Klimakrise og økokritik, Fantasi og dystopi, Autofiktion og Sampling, readymades og genrehybrider. Der er eksempler undervejs fra nyeste tids litteratur.

Hele udgivelsen (både på langs-delen og på tværs-delen) er desuden blevet revideret:

  • I på langs-delen er der kommet ekstra forfattere med i den litteraturhistoriske fremstilling, og andre forfatterportrætter er blevet udvidet. Desuden er perspektiveringerne i de enkelte litteraturhistoriske perioder blevet opdaterede. Der er også tilføjet et nyt billede og en lille introduktion til hvert af de litteraturhistoriske kapitler som en ny indgang til perioderne.
  • I på tværs-delen er analyseintroduktionerne og analysemodellerne blevet udvidet, og de enkelte genrekapitler er opdateret med eksempler fra de seneste år.

Læs meresystimeNyt

Læs mere om udgivelsen på ► shop.systime.dk

Af Barbara Bilbrough Illum og Rune Staun Søndergaard
Claus Holst (red.)

iBog®: textur.systime.dk
Bog: 284 sider (forløb 1-4)

Textur – tekstarbejde i dansk er et nytænkt grundbogssystem til danskfaget på ungdomsuddannelserne. Udgivelsen har fokus på det sammenhængende danskfag og er bygget op af en række forløb, der arbejder integreret med tekstteori, metodisk tekstundersøgelse og skriftlig formidling. Også fagets tre perspektiver, litteratur, sprog og medier, sammenvæves i de enkelte forløb.

Forløb 1-4 udgør en danskfaglig basispakke til undervisningen i 1. g og er klar til brug.
Forløb 5-9 bygger ovenpå basisforløbene og forventes klar i løbet af 2020.

Læs meresystimeNyt

Læs mere om udgivelsen på ► shop.systime.dk

Af Anne Haugaard Thomsen og Annette Düring Nielsen

iBog® guidetilskriftligdanskhhx.systime.dk
Bog 149 sider

Guide til skriftlig dansk hhx/eux klæder eleverne på til at besvare det skriftlige eksamenssæts opgavetyper, der gælder med 2017-reformen. Formålet er at støtte eleven i den konkrete skrivesituation ved den afsluttende skriftlige eksamen i dansk.

Læs meresystimeNyt

Læs mere om udgivelsen på ► shop.systime.dk

Af Astrid Hellerup Madsen og Sanne Bjerre-Hyldgaard

iBog® guidetilskriftligdanskhtx.systime.dk
Bog 172 sider

Guide til skriftlig dansk htx/eux giver en indføring i de skriftlige genrer på htx og teknisk eux.

Læs meresystimeNyt

Læs mere om udgivelsen på ► shop.systime.dk

Af Sine Dalsgaard Kristensen, Johannes Fibiger og Gerd von Buchwald Lütken

iBog® litteraturenshuse.systime.dk

Litteraturens huse indeholder kommenterede litterære tekster fra alle perioderne i den danske litteraturskat – med indspark fra verdenslitteraturen – lige fra den norrøne digtning frem til teksterne fra det nye årtusinde.

Litteraturens huse er blevet opdateret med et nyt undervisningsforløb om Antropocæn og posthuman litteratur. Forløbet tematiserer menneskets forhold til naturen, klimakrisen og teknologien og indeholder videointerview, nye tekster og masser af opgaver.

Derudover er undervisningsforløbet Skam i litteratur, sprog og medier blevet suppleret med det norske manuskript til afsnit 8 og 9 af tv-serien SKAM. Man vil således nemmere kunne arbejde med SKAM som værk ud fra også sproglige perspektiver.

Læs meresystimeNyt

Læs mere om udgivelsen på ► shop.systime.dk

Af Ole Schultz Larsen
Grete Ravn Nielsen (red.)

iBog® hbdansk.systime.dk
Bog 356 sider, 4. udgave

Håndbog til dansk er en værktøjskasse og et opslagsværk til eleverne, så de kan oparbejde et fagsprog og anvende relevante metoder i det faglige arbejde.

iBogen er netop blevet opdateret med et nyt mediekapitel om podcasts, der ser på forskellige typer af podcastdokumentarer og deres virkemidler. Bogen er også for nylig fået tilføjet et kapitel, der introducerer til arbejdet med sociale medier og blogs.

Udgivet af Dansklærerforeningens Forlag/Systime.

Af Nicolai Rekve Eriksen
Grete Ravn Nielsen (red.)

iBog®: eksamensgenrernedanskstx.systime.dk
Bog Fås også som trykt bog

Eksamensgenrerne dansk stx giver en overskuelig præsentation af de skriftlige genrer og af de delelementer, der udgør de enkelte genrer. Bogen indeholder desuden anvisninger og forslag til, hvad man skal gøre – og ikke bør gøre – når man vil nå ud til sin læser på en både genre- og formidlingsbevidst måde.

iBogen er netop blevet opdateret med:

  • 3videopræsentationermed gode råd til hver af de tre genrer
  • 3 nye afsnit medstilladserende øvelsertil skrivearbejdet i hver af de tre genrer
  • 2eksamenssætsvarende til dem, eleverne møder til eksamen.

Læs meresystimeNyt

Læs mere om udgivelsen på ► shop.systime.dk

Af Thomas Søgaard Boström og Lasse Gammelgaard
Ole Schultz Larsen (red.)

iBog® galskabilitteraturen.systime.dk
Bog Fås også som trykt bog

Galskab i litteraturen er en tematisk indføring i galskabens litteraturhistorie med et spændende udvalg af tekster og kunstbilleder, arbejds- og refleksionsspørgsmål og øvelser i kreativ skrivning.

Læs meresystimeNyt

Læs mere om udgivelsen på ► shop.systime.dk

Af Leila Al-Zagheer Solgaard og Knud Øllgaard
Anne Weile (red.)

Lær dansk med tv-serier

iBog®: laerdanskmedtvserier.systime.dk

En udgivelse bestående af en række undervisningsforløb, der gør det muligt at lære dansk med udgangspunkt i TV-serier.

Læs meresystimeNyt

Læs mere om udgivelsen på ► shop.systime.dk

På vej

Andre udgivelser til faget

Af Anders Østergaard
Grete Ravn Nielsen (red.)

iBog®: guidetilskriftligdanskihf.systime.dk
Bog Fås også som trykt bog

Guide til skriftlig dansk i hf er hf-elevens guide til at arbejde med skrivning gennem hele hf- forløbet. Bogen imødekommer de tanker, der ligger i den ny læreplan og ændringer af skriftlig eksamen.

Læs meresystimeNyt

Læs mere om udgivelsen på ► shop.systime.dk

Af Tina Jensen
Ole Schultz Larsen (red.)

iBog®: danskipraksis.systime.dk
Bog Fås også som trykt bog

Dansk i praksis giver konkrete idéer til, hvordan man med afsæt i den nye linjestruktur på hf kan arbejde med danskfaget i en praksis- og anvendelsesorienteret kontekst.

BELMA GULD-vinder 2019/2020 ► læs mere

Læs meresystimeNyt

Læs mere om udgivelsen på ► shop.systime.dk

Træn dansk

Af Anna Lise Jeppesen Mackenhauer og Anne-Mette Pedersen

iBog®: traendansk.systime.dk

Dialog og motiverende leg i dansk som andetsprog.

Udgivelsens materiale er bygget op omkring 7 temaer, som tager udgangspunkt i kursisternes og underviserens verden: Hvem er vi? – Vores familie – Vores krop – Vores bolig – Vores arbejde – Vores fritid og Vores kultur.

Læs mere om udgivelsen på ► shop.systime.dk

Grundbog til medier i dansk

Af Tomas Bjørn Pedersen
Peter Jensen (red.)

iBog® grundbogtilmedieridansk.systime.dk

Grundbog til medier i dansk giver eleverne på de gymnasiale ungdomsuddannelser forudsætninger for at kunne analysere og perspektivere film, tv, og video.

En grundtanke i udgivelsen er at anskue samspillet imellem fiktive og faktabaserede fremstillingsformer i sprog og levende billeder i et mediehistorisk perspektiv.

Læs meresystimeNyt

Kreative produktioner i dansk – en øvebog

Af Soffy Langballe Løvschall og Maibrit Schmitt.
Ole Schultz Larsen (red.)

iBog® kreativeproduktioneridansk.systime.dk

Kreative produktioner i dansk – en øvebog sætter fokus på skriveglæde og sprogets muligheder for at bygge bro mellem elever, lærer og fag i klasserummet.

Udgivelsen indeholder 32 meget varierede, klare og instruktive øvelser fordelt på danskfaglige perspektiver.

Dansk og historie. Provins og storby og derimellem

Af Mikael Skou Hougaard Jørgensen
Peter Jensen (red.)

iBog® danskoghistorie.systime.dk
Bog 170 sider

Dansk og historie. Provins og storby og derimellem er en tema- og metodebog til arbejdet med dansk-historie-opgaven. Den kan også bruges enkeltfagligt og i forbindelse med andre større opgaver på ungdomsuddannelserne. Udgivelsen tager udgangspunkt i det håndgribelige tema steder.

Eksistentialisme i dansk

Af Liselotte Henriksen
Rasmus Tranum Kristensen (red.)

iBog® eksistentialismeidansk.systime.dk
Bog 150 sider

Eksistentialisme i dansk gør begrebet eksistentialisme konkret og vedkommende i en danskfaglig sammenhæng. Denne iBog® giver eleverne et klart og kronologisk overblik over eksistentialismen i fire perioder – fra Kierkegaard frem til senmoderne tænkere som Giddens, Goffman og Meyrowitz.

Dansk på ny (Læreplan 2017)

Af Anette Hauge Nielsen, Brith Dalgaard Nielsen, Christian Schumacher, Julie Baden Korch-Frandsen, Karin Jeppesen, Maria Katrine Staugaard Lindequist og Michael Balle Jensen
Claus Holst (re
d.)

iBog® danskpaany.systime.dk (Læreplan 2017)

Eleverne møder i overgangen fra folkeskolen til gymnasiet, hf eller en erhvervsuddannelse et nyt og anderledes danskfag. Dansk på ny er elevernes guide i grundforløbet og resten af 1. g på stx, hhx og htx, i 1. hf eller i GF1 på eud.
Udgivet af Dansklærerforeningens Forlag/Systime.

Sproget arbejder

Af Birgitte Darger, Kasper Lezuik Hansen og Christian Kock
Christian Schumacher (red.)

iBog® sproget.systime.dk
Bog 160 sider

I Sproget arbejder kædes sproglige, mediemæssige og historiske perspektiver sammen. Forfatterne fokuserer i kapitlet "Fra brev til blog" på arbejdet med sociale medier og har nu udbygget udgivelsen med et afsnit om holdningsbloggen.

Udgivet af Dansklærerforeningens Forlag/Systime.

Andre relevante udgivelser

Skak – alle fag på ét bræt

Af Christian Skjødt Pedersen, Christian Kyndel Pedersen, Erik André Andersen, Hanne Hautop, Jesper Breining, Lars Schandorff, Martin Knudsen og Tor Rønnov. Jesper Breining (red.)

iBog® skak.systime.dk

I danskkapitlet kigger vi på, hvordan skakspillet er blevet brugt i litteraturen. I Stefan Zweigs Skaknovelle, dykker vi ned i menneskesindet og nazismens rædsler ved hjælp af skakspillet, der anvendes som metafor. Novellen er optrykt i sin helhed I danskkapitlet kan du også læse om skak som motiv og allegori i politik og litteratur, og vi analyserer en klassiker i verdenslitteraturen,

Skakspillet har leveret mange metaforer, og derfor kan man sætte sin modstander skakmat i mere end en forstand. I litteraturen er skakbegreber også blevet brugt som udvidede metaforer. I Peter Dürrfelds roman Kandidaten bruges skakbegrebet ”opposition” til at beskrive enspænderen Peter Trøsts forhold til omverden. Her kan læseren selv afprøve begrebet, hvilket afdækker nye lag i den litterære analyse.

Dit digitale danskfag – 58 iBøger®

  • Over 1.000 tekster
  • Søg på tværs i alle titler
  • Byg dine egne forløb

Se fagpakken til dansk

Se alle udgivelser til dansk på shop.systime.dk