Videnskabsteori

Få overblik over indholdet i iForløbet.

Tryk på ‘Brug dette iForløb’, hvis du vil bruge det i din klasse. Derefter skal du navngive og oprette forløbet. Når det er gjort, kan du finde det i fanebladet ‘Kopierede iForløb’ på MinKonto, og nu kan du tilpasse forløbet efter behov og dele det med dine elever og kolleger.

Om dette iForløb

Målgruppe: Filosofi C og måske B.

Tidsforbrug: 5 moduler à 90 min.

Faglige mål, filosofi C:

  • identificere og redegøre for filosofiske problemstillinger, cases og løsningsforslag af klassisk eller hverdagsagtig karakter
  • indgå i en fagligt funderet diskussion om filosofiske positioner og teorier
  • demonstrere viden og kundskaber om filosofiske problemstillinger og teorier vedrørende fundamentale opfattelser af menneske, samfund, teknologi og natur inden for såvel praktisk som teoretisk filosofi
  • forstå og anvende filosofiske begreber og distinktioner
  • skelne mellem forskellige vidensformer, sådan som de gør sig gældende på tværs af og inden for de forskellige fag og videnskabsområder

Læreplan 3.2, filosofi C:

I forbindelse med mindst ét af temaforløbene skal eleverne til belysning af temaet finde, analysere og diskutere supplerende filosofiske tekster eller andet materiale med filosofisk indhold. Arbejdet skal munde ud i en reflekteret formidling af resultaterne. Arbejdet kan tilrettelægges, så det tager udgangspunkt i udvikling og vurdering af løsningsforslag i forhold til almene, virkelighedsnære og filosofiske problemstillinger.

Læringsressourcer:

Materialet til forløbet er Grundbog til filosofi – Mennesket i verden. Øvrigt materiale ligger i en google-mappe og kan tilgås gennem links.

Didaktik:

Forløbet er opbygget som et modul om Kuhns paradigmeteori, et moduls opsamling på et videnskabsteori-forløb og et tre modulers projektarbejde, der fungerer som afslutning på forløbet.

Forløbets modulplan kan tilpasses af den enkelte lærer.