Screening - hhx indeholder screeninger til følgende fag og fagområder:

 • læsning og stavning
 • almen sprogforståelse
 • matematik
 • engelsk
 • tysk

Læsning og stavning

Materialet indeholder bl.a. tests i:

 • stavning afprøvet ved orddiktater
 • staveskelneevne (helordsgenkendelse)
 • lydskelneevne(kodning fra bogstav til lyd)
 • punktumprøve
 • ordadskillelsesopgave
 • tekstkohærens (indsætningsopgave)
 • ordforråd med ord i kontekst
 • ordforråd med isolerede ord
 • læsehastighed og læseforståelse afprøvet på skønlitterær tekst
 • læseforståelse afprøvet på faglige tekster

Ved at teste eleverne i et antal af opgaverne, sikres et bredt indtryk af elevernes deres sproglige overblik og kompetencer.

Læs uddybende.

Almen sprogforståelse

Screening AP - hhx består af :

 • Screening (med danske grammatiske betegnelser)
 • Midtvejstest (med latinske grammatiske betegnelser)
 • Sluttest (med latinske grammatiske betegnelser)

I har mulighed for at vælge om midtvejstesten og sluttesten skal være med eller uden stilistik.

Generelt testes der bl.a. i:

 • ordklasser
 • syntaks
 • sætningsanalyse
 • morfologi
 • kasus

Hvis I vælger test med stilistik- og kommunikationsopgaverne udvides screeningen med fx:

 • ordklasser og stilistik
 • verbernes semantik
 • billedsprog
 • forvægt og bagvægt
 • skriftsprog og talesprog
 • kommunikationsanalyse
 • sociolingvistik
 • genregenkendelse
 • medier og formidling

Læs uddybende.

Matematik

Materialet er delt i to:

1. Matematikvanskeligheder, der indeholder følgende tests:

 • vurderingsopgaver
 • talforståelse
 • simple regneoperationer
 • komplekse regneoperationer
 • opmærksomhed og arbejdshukommelse
 • logik og problemløsning

2. Matematikfærdigheder, der indeholder følgende test:

 • tal- og bogstavregning
 • brøkregning
 • førstegradsligninger
 • andengradsligninger
 • problemregning

Screeningen for matematikvanskeligheder tester, om elevens grundlag for at lære matematik er i orden, altså om eleven tænker matematik og tal på den rigtige måde.

Screeningen i matematikfærdigheder tester om elevernes færdigheder er i orden, dvs. omfanget af elevernes grundlæggende matematiske kunnen.

Engelsk

Der prøves i områder, som det forudsættes, at eleverne stort set mestrer efter afslutningen af deres grundskoleforløb, dvs.

 • orddiktat
 • grammatik
 • rimord
 • læsehastighed og læseforståelse

Orddiktaten teste ord, der typisk laves fejl i. Den tjener til at vise læreren indsatsområder og er altså ikke i første omgang en test der kan indikere ordblindhed. Hvis enkelte elever har mere end 10 fejl i disse ord, tilrådes det at kontakte læsevejleder og evt. den lærer, der screener i dansk, med henblik på videre undersøgelser af elevens stavefærdigheder.

Grammatikopgaverne belyser generelle områder inden for den engelske grammatik og tjener ligesom staveordsopgaven til at vise engelsklæreren særlige fokuspunkter i undervisningen.

Rimordsopgaven er en undersøgelse af elevens evne til at kombinere grafem og fonem eller bogstav og lyd.

Testen i læsehastighed og læseforståelse har også til formål at give læreren retningslinjer for tilrettelæggelsen af undervisningen. Det forventes, at eleverne besvarer alle spørgsmål rigtigt i forståelsesdelen. Mht. læsehastighed vil eleverne på en fremmedsproglig tekst typisk læse 50-100 ord i minuttet langsommere end ved en dansk tekst. Dvs. at klassens gennemsnitlige læsehastighed vil ligge mellem 100 og 150 ord pr. minut.

Tidsforbrug:

 • ca. 60 minutter

Tysk

Der prøves i områder, som det forudsættes, at eleverne stort set mestrer efter afslutningen af deres grundskoleforløb, dvs.

 • bøjning af regelmæssige og uregelmæssige verber
 • bøjning af kendeord
 • kendskab til småord, synonymer og antonymer
 • læsning og forståelse af en kort novelle

Grammatikopgaverne belyser generelle områder inden for den tyske grammatik og tjener til at vise tysklæreren særlige fokuspunkter i undervisningen.

Opgaverne i småord, synonymer og antonymer supplerer billedet af den enkelte elevs færdigheder i områder, hvor der typisk er store forskelle på elevernes forudsætninger.

Læseforståelsestesten har også til formål at give læreren retningslinier for tilrettelæggelsen af undervisningen. Det forventes, at eleverne besvarer alle spørgsmål rigtigt i forståelsesdelen.

Tidsforbrug:

 • ca. 60 minutter