Grundlaget for materialet er avu-bekendtgørelsens læreplaner, som fastsætter mål og kernestof for hvert enkelt niveau, dvs. basisniveau og niveau G, F, E og D. Det er vigtigt at være opmærksom på, at alle tests bygger på fagets slutmål for det konkrete niveau. Testmaterialet består af forskellige former for opgaver, og gennem arbejdet med at løse opgaverne demonstrerer kursisterne deres færdigheder og viden.

Fag og færdigheder

Materialet indeholder screeninger til følgende fag:

 • engelsk
 • dansk
 • dansk som andetsprog
 • matematik
 • matematikfærdigheder – sproget i testene er reduceret for at imødekomme bl.a. DSA-kursister.
 • læsning og stavning

Formål og niveauer

Screeningsmaterialet kan bruges med forskelligt formål og dermed på forskellige tidspunkter i et avu-forløb. 

Foretages screeningen ved optagelsen, medvirker resultatet til en vurdering af, på hvilket niveau kursisten har forudsætninger for at kunne følge undervisningen. Klarer en kursist fx testen på basisniveau, men ikke på G, kan kursisten starte på G. Klarer kursisten testen på F, men ikke E, kan kursisten starte på niveau E.

Bruges testen i løbet af den første del af et niveau, kan resultatet tydeliggøre en række nødvendige indsatsområder.

Ønskes en test hen mod slutningen af et niveau, kan screeningen for det aktuelle niveau medvirke til en evaluering af, i hvilken grad målene er nået, og dermed hvilke forudsætninger kursisten har for at påbegynde næste niveau. Med ’næste niveau’ menes både et af niveauerne på avu, men også 1. hf. Klarer kursisten fx testen på niveau D, kan det afklare, at der er mulighed for at starte på 1. hf.

Uanset tidspunktet for screeningen kan faglæreren sammen med den enkelte kursist gennemgå og evaluere testresultatet.

Formål med screening i læsning og stavning

Denne screening er beregnet til anvendelse på avu G og (FE)D-niveau. Screeningsmaterialet er fortrinsvis tænkt anvendt af læsevejledere i samarbejde med dansklærere. Det kan bruges til at teste kursisternes sproglige kompetencer ved begyndelsen af et avu-forløb og i forbindelse med en eventuel opfølgende screening.

Screeningsmaterialet giver mulighed for at teste læsehastighed og læseforståelse på både skønlitterære tekster og fagtekster, stavefærdigheder og øvrige sproglige kompetencer. Materialet indeholder desuden tests, der kan indikere ordblindhed.

Materialet indeholder tests i:

 • stavning afprøvet ved orddiktat - almindelige ord
 • stavning afprøvet ved orddiktat - nonsensord 
 • staveskelneevne (Helordsgenkendelse)
 • lydskelneevne (Kodning fra bogstav til lyd)
 • punktumprøve
 • ordadskillelse
 • tekstkohærens (Indsætningsopgave)
 • ordforråd med ord i kontekst
 • ordforråd med ord uden kontekst
 • læsehastighed og læseforståelse - skønlitterære tekster
 • læseforståelse - faglige tekster