Denne side er under udfasning. Find opdateret vejledning på ibog.dk

Eksempel på undervisningsforløb: Verdenshistorie HHX

Følgende er et eksempel på et af i alt fire forslag til undervisningsforløb fra Verdenshistorie HHX iBog®.

Nazismen - førerdyrkelse og jødeforfølgelse - klasse-, gruppeoplæg, individuelt

1. Læs grundbog - forudsætninger for nazisme i Tyskland. Fra id 585 til 603. (Klasse)

2. Førerdyrkelsen

 1. Se de første 9 minutter af "Triumph des Willens" og sammenlign med Dietrichs skildring (Klasse)
 2. Se i grupper (a 3) filmoptagelse fra partidagen 1934. Analysér iscenesættelsen og klipningen.

3. Ideologi og antisemitisme

 1. Læs partiprogrammet og Hitlers tekst om racelære
 2. Klasse: Se indledningen af "Der ewige Jude" (Analyse på klassen)
 3. Individuel analyse af selvvalgt billede fra antisemitisk billedbog
 4. Se Peter Longerichs fremstilling og diskutér spørgsmålene (Hvem var ansvarlige? Hvad vidste den tyske befolkning?). Klasse.
 5. Matrixgrupper om ansvarsspørgsmålet. (Nolte, Goldhagen, Aly, Herbert, Longerich)

Eksempel på undervisningsforløb: Plus

Undervisningsforløbet fra plus.systime.dk om den retvinklede trekant udmærker sig ved både at være konkret handlingsanvisende, og ved at der anvendes forskellige midler og læringsstile i et afgrænset, sammenhængende forløb.

Trigonometri – den retvinklede trekant:

Afsnittet om den retvinklede trekant begynder med en interaktivitet, som kan danne udgangspunkt for at indføre begreberne sinus og cosinus til en vinkel. Eleverne kan vha. den tilhørende interaktive øvelse selv undersøge dynamikken og nogle af egenskaberne ved disse nye størrelser. Efter definitionen af tangens til en vinkel kan interaktiviteten også anvendes til at afdække nogle af egenskaberne for tangens.

Udledningen af formlerne til beregning af sider og vinkler i den retvinklede trekant kan støttes af den interaktive figur, der er indlejret i teksten. Elevernes evne til selv at formulere matematiske argumenter kan trænes ved at bruge interaktiviteten, der bringer udledningen (beviset) frem trinvist, når eleverne fx skal fremlægge for hinanden eller på klassen.

Den praktiske anvendelse af trekantsberegning i retvinklede trekanter kan illustreres med tekstens 5 eksempler, og eleverne kan træne og udbygge de opnåede færdigheder ved at regne øvelser og opgaver, som der er direkte adgang til fra bogens tekstafsnit eller fra øvelses- og opgave afsnittene i hovedmenuen.

Eksempel på undervisningsforløb: Sociologisk SET

Følgende er et eksempel på et af i alt fire forslag til undervisningsforløb fra Sociologisk Set iBog®

Mål

 • forklare og perspektivere samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser ved anvendelse af teorier
 • sammenligne og forklare sammenhænge mellem samfundsforandringer og ændringer i sociale og kulturelle mønstre
FokusArbejdsformer/opgaverMateriale
Intro: Hvad er ulighed og fattigdom?
Hvorfor er ulighed overhovedet en problematik der er relevant?
Kan man måle fattigdom? Hvordan? Hvorfor kan man i nogle lande måle fattigdom, og i andre ikke?Kapitel 8 frem til afsnittet om "geografisk ulighed og ulighed i sundhed" i Sociologisk SET

Metode: Operationalisering af begrebet geografisk ulighed. Hvilke faktorer er relevante at måle på?

Undersøgelsesopgave over et par lektioner – evt. en mindre aflevering

* Note 1

'Geografisk ulighed og ulighed i sundhed' frem til kapitel 9 i Sociologisk SET iBog®
Hvad kan vi miste? En politisk og pragmatisk vinkel på flugten fra udkantsområderne. Hvad dækker begrebet 'sammenhængskraft' og 'social kapital' over?Hvad har Danmark at miste? Diskussion på baggrund af artiklen. 'Samfundets sammenhængskraft er baseret på social kapital' samt udmeldinger fra forskellige politiske partier. 'Samfundets sammenhængskraft er baseret på social kapital', Information d 12/2 – 2008. Selvvalgt materiale fra partiernes hjemmesider.

Fokus: Udkantsområder kontra storbyer.

Øvelse om livskvalitet i europæisk kontekst

* Note 2

Uddrag af Eurobarometer undersøgelse om livskvalitet i europæiske storbyer.
NotatøvelseSkriv et notat til oppositionslederen eller statsministeren, hvori du argumenterer for hvilken politik der bør føres for at imødegå udfordringerne vedrørende det skæve Danmark.

Outro (evt. kobling til et nyt forløb om medier):

Hvorfor dagsordens- fastsættelses- problematikken lige nu? Dén "rådne banan" er jo i sig selv ikke et nyt fænomen.

Om medierne som dagsordenssættende aktør. Hvilken rolle har X-medie spillet i fht. at igangsætte debatten på dette område. Hvad er resultaterne blevet?

* Note 3

Afsnittene om medialisering i Sociologisk SET iBog®.

DRs temaside om 'Danmark Knækker'.

Note 1: På baggrund af det gennemgåede stof, formulerer eleverne selv et til to undersøgelsesspørgsmål, og besvarer disse med afsæt i statistisk materiale fra AE-rådet / DRs temaside om 'Danmark knækker'.

Note 2: Med afsæt i Eurobarometers undersøgelse om livskvalitet i europæiske byer (afsnit 1, s. 8-32) svarer eleverne på flg. Arbejdsspørgsmål:

 1. Sammenlign de syn på livskvalitet, der kommer til udtryk i udvalgte tabeller og figurer fra undersøgelsen.
 2. Kan man på baggrund heraf udlede generelle konklusioner i fht europæernes syn på byudvikling?
 3. Diskutér i hvilken grad det øgede fokus på storbyerne, og de udfordringer de står overfor lægger et pres på udkantsområderne.
 4. Region Syddanmark gennemførte i 2009 en større undersøgelse blandt indbyggerne i de 29 største byer i regionen. Sammenlign de væsentligste konklusioner fra Eurobarometer undersøgelsen med de tendenser, der kan spores i undersøgelsen fra Region Syddanmark.