Systime

Handelsbetingelser

Generelle vilkår for erhverv:

Handelsbetingelser for køb af fysiske produkter

Betaling
Alle priser er angivet i danske kroner og er angivet eksklusive moms. Alle offentlige institutioner modtager elektronisk faktura, såfremt vi er bekendte med EAN-nr. Der er mulighed for indtastning af EAN-oplysninger på vores bestillingsside.

Uddannelsesinstitutioner og andre offentlige institutioner, som ikke betaler via EAN-nr., får faktura tilsendt via den e-mailadresse, som er brugt ved bestillingen.

Levering
Når du afgiver din bestilling på en hverdag inden kl. 14.30, sender vi dine bøger den følgende hverdag, såfremt de er på lager på bestillingstidspunktet. Vores leveringstider er generelt 2-5 hverdage. Denne leveringstid er vejledende, og vi påtager os intet ansvar for eventuelle forsinkelser.

Ved køb af iBøger og/eller eBøger, gives der adgang ved hjælp af en eNøgle, som du modtager i en mail straks efter gennemført bestilling. Ved enkelte online produkter må påregnes en længere ekspeditionstid, da eNøglen først leveres, når din bestilling behandles, (f.eks. Screening og diverse portaler). 

Har du bestilt flere varer, og vi kun kan levere en del af dem, vil vi foretage en dellevering og kontakte dig omkring levering af resten af din ordre, såfremt information herom ikke fremgik ved bestillingen.

I tilfælde af prisfejl, udsolgt eller udgået materiale, tastefejl eller force majeure forbeholder vi os ret til helt eller delvis at annullere aftalen eller udskyde leveringen.

Leveringsomkostninger
Levering i Danmark er gratis.

Kunder på Færøerne, i Grønland eller i det øvrige udland betaler forsendelsesomkostninger i henhold til postvæsenets gældende takster. 

Reklamation
Købelovens regler om mangler og forsinkelse, herunder reglerne om reklamation, finder anvendelse på køb af varer. Dog gælder det, at kunden har 2 års reklamationsret fra leveringstidspunktet, hvis den købte vare har en mangel, eksempelvis en fabrikations- eller materialefejl. En reklamation inden for to måneder efter, at manglen konstateres, vil altid anses for at være rettidig.

Hvis en vare er behæftet med fejl eller mangler, der ikke skyldes almen slitage, skal du kontakte os via mail på systime@systime.dk. Du skal oplyse så detaljeret som muligt, hvad problemet er, samt vedhæfte fotodokumentation der viser fejlen eller manglen. Såfremt der er tale om en berettiget reklamation, kontakter vi dig for at aftale procedure for ombytning, som altid vil ske uden omkostning for dig. 

Det er vigtigt, at du pakker varen forsvarligt ind ved eventuel returnering, da du bærer risikoen for varen, indtil vi har modtaget denne. Vi anbefaler, at du anvender den oprindelige emballage, og opfordrer dig til at gemme forsendelseskvitteringer, samt evt. track & trace nummer. 

Ansvar
Vi kan ikke holdes ansvarlig for manglende opfyldelse af aftalen på grund af forsinkelse eller fejl fra fragtfirmaets side, en uforudsigelig begivenhed, som vi ikke har kontrol over (force majeure) eksempelvis uroligheder, hel eller delvis strejke, brand, oversvømmelser eller lignende tilfælde. 

I tilfælde af prisfejl, udsolgt eller udgået materiale eller tastefejl forbeholder vi os ret til helt eller delvist at annullere aftalen eller udskyde leveringen. Såfremt et eller flere af forholdene gør sig gældende, vil vi kontakte dig hurtigst muligt med henblik på en løsning. 

Returret
Der er 14 dages returret på alle varer fra den dag, varen er modtaget. Returnering af varer er betinget af, at varen/varerne ikke er beskadigede og er i en stand, hvor de kan sælges på ny.

De(n) returnerede vare(r) skal ledsages af en kopi af faktura/følgeseddel. Varen/varerne skal returneres til:

DBK
Att: Returafdelingen
Bækvej 10-12
4690 Haslev

Du skal selv betale returportoen, og du har ansvaret for varen under forsendelsen. Derfor kan det være en god idé at sende eventuelle returvarer som pakkepost – så har du nemlig postvæsenets kvittering. Når varen er modtaget retur, sender vi en kreditnota på den returnerede vare. Har du returneret varer som skolekunde, krediterer vi skolens konto.

Fortrolighed og behandling af personoplysninger
Vi behandler oplysninger om navn, adresse mv. fuldt fortroligt. Oplysningerne anvendes alene til at ekspedere bestillingen.

Vi indsamler og behandler personoplysninger ved bestilling af varer. Vores Persondatapolitik kan læses her.

Licensvilkår
Disse handelsbetingelser finder anvendelse ved køb af licenser hos Systime. Brugen af det licenserede skal ske under overholdelse af disse handelsbetingelser. Licenstager er ansvarlig for at påse, at samtlige de brugere, som Licenstager gør produktet tilgængeligt for, overholder og respekterer vilkårene.

Indkøbte licenser skal aktiveres senest 1 år efter købsdatoen. Licenser der ikke er aktiveret senest 1 år efter købsdatoen, vil derefter være ugyldige.

Definition
Ved det licenserede forstås den via internettet leverede online adgang til de af Forlaget Systimes produkter som Licenstager har købt licens til hos Forlaget Systime.

Omfanget af Licensretten
Ved modtagelse af nærværende licensvilkår og betaling af de til licensen knyttede licensafgifter opnår Licenstager en tidsbegrænset, ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til det licenserede, samt senere opdateringer i overensstemmelse med nærværende licensvilkår.

Alene de(n) bruger(e), Forlaget Systime i henhold til nærværende licensvilkår har udstedt password/givet adgang til efter aftale med Licenstager er berettiget til at anvende det licenserede. Licenstager må ikke give tredjemand adgang til det licenserede via online service, internet, intranet eller på anden måde, ligesom Licenstager ikke må videregive de(t) af Forlaget Systime udsendte password(s) til tredjemand. En bruger må alene foretage logon til det licenserede fra 1 pc ad gangen. Er Licenstager en virksomhed, offentlig eller privat institution, organisation, m.v., må Licenstager heller ikke give andre medarbejdere end de(n) bruger(e), service, Internet, intranet eller på anden måde, eller videregive de(t) af Forlaget Systime udstedte password(s) til sådanne medarbejdere. 

Licenstager er forpligtet til at sørge for, at Licenstagers medarbejdere/brugere er informeret om og overholder nærværende licensvilkår, samt respekterer Forlaget Systimes ophavsrettigheder.

Forlaget Systime er berettiget til – til enhver tid – at kontrollere, at nærværende licensvilkår overholdes.

Ajourføring
Forlaget Systime ajourfører løbende det licenserede.

Rettigheder
Forlaget Systime har ophavsret og enhver anden rettighed til det licenserede. Licenstager skal respektere Forlagets rettigheder og Licenstager er ansvarlig for tilsidesættelse af disse rettigheder, herunder uberettiget videregivelse af det licenserede til tredjemand.

Licenstager må ikke bryde eller ændre sikkerhedskoder eller på anden måde ændre i det licenserede. Produktet må ikke integreres på Licenstager eller tredjemands platforme (eksempelvis hjemmesider eller intranet) for dermed at gøre det tilgængeligt for tredjepart.

Kopiering
Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne i gældende lov om ophavsret, eller inden for rammerne af en aftale med Copydan. Enhver anden kopiering af indholdet af produktet er ikke tilladt uden vores forudgående skriftlige tilladelse.

Licenstagers misligholdelse
Såfremt Licenstager væsentligt misligholder sine forpligtelser under denne aftale, er vi berettiget til at lukke Licenstagers adgang til det licenserede. Licenstagers manglende betaling af forfaldne fakturaer samt Licenstagers ulovlige brug af det licenserede vil altid blive anset som væsentlig misligholdelse.

Det ovenfor anførte omkring Licenstagers misligholdelse begrænser ikke en parts rettigheder og misligholdelsesbeføjelser i henhold til gældende lovgivning i tilfælde af den anden parts misligholdelse af aftalen.

Ansvar og erstatning
Det licenserede købes som licens, som det er, uden nogen former for garanti. Forlaget Systime kan ikke holdes ansvarlig for tab opstået som følge af virus, malware m.v. i det digitale materiale.

Forlaget Systime vil bestræbe sig på at indholdsmæssige fejl og uhensigtsmæssigheder rettes løbende.

Forlaget Systime er ikke ansvarlig overfor Licenstager for indirekte skade eller følgeskader i forbindelse med brugen af det licenserede.

Licenstager er alene ansvarlig for ulovlig brug af det digitale licenserede, såfremt den ulovlige brug skyldes kundens eller brugerens forhold. Kunder er således fritaget for ansvar for brug i strid med disse handelsbetingelser såfremt, men ikke begrænset til, en brugers adgang til digitalt materiale hackes.

Ingen af parterne er ansvarlige over for hinanden i tilfælde af force majeure hos en part eller dennes leverandører.

Opsigelse og ophør
Licensen er gældende, indtil licensen udløber i henhold til aftale indgået på købstidspunktet. Løbende licenser kan af parterne opsiges senest 1 måned før næste aftalte faktureringstidspunkt, medmindre andet er specifikt aftalt.

I tilfælde af Licenstagerens manglende overholdelse af licensvilkårene er Forlaget Systime berettiget til uden varsel og til øjeblikket ophør at ophæve licensen.

Overdragelse
Licenstager må ikke overdrage, overføre, udleje, udlåne eller på anden måde overgive brugsretten til det licenserede til tredjemand uden Forlaget Systimes forudgående skriftlige accept.

Teknisk support
Har du brug for support til vores elektroniske udgivelser, kan du muligvis finde hjælp her. Hvis ikke, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 70 12 11 00 eller systime@systime.dk

Fortrolighed og behandling af personoplysninger
Vi behandler oplysninger om navn, adresse mv. fuldt fortroligt. Oplysningerne anvendes alene til at ekspedere bestillingen.

Vi indsamler og behandler personoplysninger ved bestilling af vores produkter. Vores Persondatapolitik kan læses her.

Såfremt du logger ind med STILs Unilogin eller en tilsvarende funktion, vil vi agere som databehandler for Kunden (institutionen eller kommunen), da vi behandler Brugerens personoplysninger på vegne af Kunden. I disse tilfælde skal Kunden sikre, at der er indgået en databehandleraftale med Systime (Gyldendal A/S). For mange skoler er der på skole- eller kommunalt niveau indgået en databehandleraftale. Undersøg venligst dette med jeres administrator. Alternativt kan vores kundeservice kontaktes på: systime@systime.dk eller 70 12 11 00 (inden for normal åbningstid).

Ændringer for vilkår
Ændringer af handelsbetingelserne vil blive offentliggjort på vores hjemmeside. Ændringerne vil kun gælde for bestillinger, som er blevet afgivet på eller efter den dato, hvor ændringerne i handelsbetingelserne træder i kraft.

-----

Generelle vilkår for forbrugere:

Handelsbetingelser for køb af fysiske produkter
Disse handelsbetingelser finder anvendelse ved en forbrugers køb af fysiske varer, dvs- ikke-digitalt materiale af Forlaget Systime.

Disse handelsbetingelser finder alene anvendelse i det omfang, der ikke skriftligt er aftalt andet, herunder hvis der fremgår andet af ordrebekræftelsen.

Betaling
Alle priser er angivet i danske kroner og er angivet inklusive moms.

Privatpersoner betaler med betalingskort/MobilePay på hjemmesiden. Pengene hæves først på din konto, når din bestilling er ekspederet.

For at gøre kortkøb så sikkert som muligt hos os, krypteres al information med SSL. Det betyder, at informationen sker via en sikker forbindelse, og at dine kortoplysninger ikke læses af udenforstående. Oplysningerne bruges udelukkende til at få en godkendelse af betalingen hos PBS. Du kan altid se, hvornår du er på en sikker forbindelse ved, at der kommer en lille hængelås frem i bunden af din browser.

Levering
Når du afgiver din bestilling på en hverdag inden kl. 14.30, sender vi dine bøger den følgende hverdag, hvis de er på lager. Vores leveringstider er generelt 2-5 hverdage. Bestiller du efter kl. 14.30, i weekenden eller på helligdage, behandler vi din bestilling førstkommende hverdag. Vores leveringstid er vejledende, og vi påtager os intet ansvar for eventuelle forsinkelser.

Du får adgang til websites, iBøger og eBøger ved hjælp af en eNøgle, som du modtager i en mail straks efter gennemført bestilling.

Hvis du har bestilt flere varer, og vi kun kan levere en del af dem, vil vi foretage en dellevering og kontakte dig om levering af resten af din ordre, såfremt information herom ikke fremgik ved bestillingen.

Leveringsomkostninger
Levering i Danmark er gratis.

Kunder på Færøerne, i Grønland eller i det øvrige udland betaler forsendelsesomkostninger i henhold til postvæsenets gældende takster.

Reklamation
Købelovens regler om forsinkelse og mangler, herunder reglerne om reklamation, finder anvendelse på køb af varer. Ifølge købeloven har du 2 års reklamationsret fra leveringstidspunktet, hvis den købte vare har en mangel, for eksempel en fabrikations- eller materialefejl. Du skal reklamere indenfor rimelig tid efter, at du har opdaget manglen. En reklamation inden for to måneder efter, at manglen konstateres, vil altid anses for at være rettidig.

Hvis en vare er behæftet med fejl eller mangler, der ikke skyldes almen slitage, skal du kontakte os via mail på systime@systime.dk.Du skal oplyse så detaljeret som muligt, hvad problemet er, samt vedhæfte fotodokumentation der viser fejlen eller manglen. Såfremt der er tale om en berettiget reklamation, kontakter vi dig for at aftale procedure for ombytning, som altid vil ske uden omkostning for dig. 

Det er vigtigt, at du pakker varen forsvarligt ind ved eventuel returnering, da du bærer risikoen for varen, indtil vi har modtaget denne. Vi anbefaler, at du anvender den oprindelige emballage, og opfordrer dig til at gemme forsendelseskvitteringer, samt evt. track & trace nummer. 

Ansvar
Vi kan ikke holdes ansvarlig for manglende opfyldelse af aftalen på grund af forsinkelse eller fejl fra fragtfirmaets side, en uforudsigelig begivenhed, som vi ikke har kontrol over (force majeure) eksempelvis uroligheder, hel eller delvis strejke, brand, oversvømmelser eller lignende tilfælde.

I tilfælde af prisfejl, udsolgt eller udgået materiale eller tastefejl forbeholder vi os ret til helt eller delvist at annullere aftalen eller udskyde leveringen. Såfremt et eller flere af forholdene gør sig gældende, vil vi kontakte dig hurtigst muligt med henblik på en løsning.

Returret
Der er 14 dages returret på alle varer fra den dag, varen er modtaget. Returnering af varer er betinget af, at varen/varerne ikke er beskadigede og er i en stand, hvor de kan sælges på ny.

De(n) returnerede vare(r) skal ledsages af en kopi af faktura/følgeseddel. Varen/varerne skal returneres til:

DBK
Att: Returafdelingen
Bækvej 10-12
4690 Haslev

Du skal selv betale returportoen, og du har ansvaret for varen under forsendelsen. Derfor kan det være en god idé at sende eventuelle returvarer som pakkepost – så har du nemlig postvæsenets kvittering. Når varen er modtaget retur, krediterer og refunderer vi beløbet til det kort, som er blevet anvendt ved bestillingen. 

Fortrolighed og behandling af personoplysninger
Vi behandler oplysninger om navn, adresse mv. fuldt fortroligt. Oplysningerne anvendes alene til at ekspedere bestillingen.

Vi indsamler og behandler personoplysninger ved bestilling af varer. Vores Persondatapolitik kan læses her.

Oplysning om klagemuligheder
Du er altid velkommen til at rette henvendelse til os, hvis du vil klage over et køb. Hvis vi ikke kan opnå enighed, har du mulighed for at indgive en klage til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, såfremt betingelserne for at klage er opfyldt. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særligt relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her.

Ved indgivelse af klage skal du angive vores e-mail adresse systime@systime.dk.

Licensvilkår
Disse handelsbetingelser finder anvendelse ved privates køb af licenser hos Systime. Brugen af det licenserede skal ske under overholdelse af disse handelsbetingelser.

Indkøbte licenser skal aktiveres senest 1 år efter købsdatoen. Licenser der ikke er aktiveret senest 1 år efter købsdatoen, vil derefter være ugyldige.

Definition
Ved det licenserede forstås den via internettet leverede online adgang til de af Forlaget Systimes produkter som Licenstager har købt licens til hos Forlaget Systime.

Omfanget af Licensretten
Ved modtagelse af nærværende licensvilkår og betaling af de til licensen knyttede licensafgifter opnår Licenstager en tidsbegrænset, ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til det licenserede, samt senere opdateringer i overensstemmelse med nærværende licensvilkår.

Alene de(n) bruger(e), Forlaget Systime i henhold til nærværende licensvilkår har udstedt password/givet adgang til efter aftale med Licenstager er berettiget til at anvende det licenserede. Licenstager må ikke give tredjemand adgang til det licenserede via online service, internet, intranet eller på anden måde, ligesom Licenstager ikke må videregive de(t) af Forlaget Systime udsendte password(s) til tredjemand. En bruger må alene foretage logon til det licenserede fra 1 pc ad gangen. 

Forlaget Systime er berettiget til – til enhver tid – at kontrollere, at nærværende licensvilkår overholdes.

Ajourføring
Forlaget Systime ajourfører løbende det licenserede.

Rettigheder
Forlaget Systime har ophavsret og enhver anden rettighed til det licenserede. Licenstager skal respektere Forlagets rettigheder og Licenstager er ansvarlig for tilsidesættelse af disse rettigheder, herunder uberettiget videregivelse af det licenserede til tredjemand.

Licenstager må ikke bryde eller ændre sikkerhedskoder eller på anden måde ændre i det licenserede. Produktet må ikke integreres på Licenstager eller tredjemands platforme (eksempelvis hjemmesider eller intranet) for dermed at gøre det tilgængeligt for tredjepart.

Kopiering
Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne i gældende lov om ophavsret, eller inden for rammerne af en aftale indgået med Copydan. Enhver anden kopiering af indholdet af produktet er ikke tilladt uden vores forudgående skriftlige tilladelse.

Licenstagers misligholdelse
Såfremt Licenstager væsentligt misligholder sine forpligtelser under denne aftale, er vi berettiget til at lukke Licenstagers adgang til det digitale licenserede. Licenstagers manglende betaling af forfaldne fakturaer samt Licenstagers ulovlige brug af det digitale licenserede vil altid blive anset som væsentlig misligholdelse.

Det ovenfor anførte omkring kundens misligholdelse begrænser ikke en parts rettigheder og misligholdelsesbeføjelser i henhold til gældende lovgivning i tilfælde af den anden parts misligholdelse af aftalen.

Ansvar og erstatning
Det licenserede købes som licens, som det er, uden nogen former for garanti. Forlaget Systime kan ikke holdes ansvarlig for tab opstået som følge af virus, malware m.v. i det licenserede.

Forlaget Systime vil bestræbe sig på at indholdsmæssige fejl og uhensigtsmæssigheder rettes løbende.

Forlaget Systime er ikke ansvarlig overfor Licenstager for indirekte skade eller følgeskader i forbindelse med brugen af det licenserede.

Licenstager er alene ansvarlig for ulovlig brug af det licenserede, såfremt den ulovlige bruge skyldes Licenstagers eller brugerens forhold. Licenstager er således fritaget for ansvar for brug i strid med disse handelsbetingelser såfremt, men ikke begrænset til, en brugers adgang til det licenserede hackes.

Ingen af parterne er ansvarlige over for hinanden i tilfælde af force majeure hos en part eller dennes leverandører.

Opsigelse og ophør
Licensen er gældende, indtil licensen udløber i henhold til aftale indgået på købstidspunktet. 

I tilfælde af Licenstagerens manglende overholdelse af licensvilkårene er Forlaget Systime berettiget til uden varsel og til øjeblikkeligt ophør at ophæve licensen.

Overdragelse
Licenstager må ikke overdrage, overføre, udleje, udlåne eller på anden måde overgive brugsretten til det licenserede til tredjemand uden Forlaget Systimes forudgående skriftlige accept.

Teknisk support
Har du brug for support til vores elektroniske udgivelser, kan du muligvis finde hjælp her. Hvis ikke, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 70 12 11 00 eller systime@systime.dk.

Reklamation
Købelovens regler om forsinkelse og mangler, herunder reglerne om reklamation, finder anvendelse på køb af det licenserede. Du skal reklamere indenfor rimelig tid efter, at du har opdaget manglen. Når du reklamerer, bedes du skrive til os på systime@systime.dk eller ringe på tlf. 70 12 11 00 (inden for normal åbningstid) og oplyse så detaljeret som muligt, hvad problemet er.

Fortrydelse af køb og bortfald af fortrydelsesret
Hvis du af en eller anden grund ikke er tilfreds med det licenserede, du har købt hos os, har du 14 dages fortrydelsesret. Udløber fortrydelsesfristen på en lørdag, søndag eller helligdag anses fortrydelsesfristen for udløbet den følgende hverdag.

Har du købt flere varer, kan du fortryde dele af købet.

Hvis du ønsker at fortryde, skal du give os en utvetydig meddelelse om, at du ønsker at fortryde købet, for eksempel via e-mail til systime@systime.dk. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender meddelelsen om, at du ønsker at fortryde købet, inden fristen er udløbet.  

Hvis der er tale om websites, iBøger og eBøger, er det en forudsætning for returnering, at den tilhørende eNøgle ikke er blevet aktiveret. 

Fortrolighed og behandling af personoplysninger
Vi behandler oplysninger om navn, adresse mv. fuldt fortroligt. Oplysningerne anvendes alene til at ekspedere bestillingen.

Vi indsamler og behandler personoplysninger ved bestilling af varer. Vores Persondatapolitik kan læses her.

Oplysning om klagemuligheder
Du er altid velkommen til at rette henvendelse til os, hvis du vil klage over et køb. Hvis vi ikke kan opnå enighed, kan du indgive en klage til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, hvis betingelserne for at klage er opfyldt. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særligt relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her.

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse systime@systime.dk. 

Ændringer for vilkår
Ændringer af handelsbetingelserne vil blive offentliggjort på vores hjemmeside. Ændringerne vil kun gælde for bestillinger, som er blevet afgivet på eller efter den dato, hvor ændringerne i handelsbetingelserne træder i kraft

 

Gældende pr. 21. april 2021

close

Tilmeld dig nyhedsbrev

Hold dig opdateret på fagspecifikke nyheder, nye udgivelser, gratis webinarer og events.
Tilmeld dig her