"Ikke mindst inden for undervisning på alle niveauer er der stort behov for en øget bevidsthed om at forskellige slags tekster skal tjene forskellige funktioner – med andre ord, en retorisk bevidsthed."

Christian Kock i Retorikkens relevans, 2003

Sprog og tale. Mundtlighed i dansk er tænkt som et bidrag til undervisningen i den mundtlige dimension i dansk. Bogen tager fat i retoriske emner og virkemidler så som talegenrer, disposition, sprogstil, kropssprog, argumentation og visuelle hjælpemidler – alt sammen med fokus på selve fremførelsen over for nogle bestemte tilhørere i en bestemt talersituation. Målet er, at eleverne bliver i stand til at sætte ord på deres tanker og hensigter og turde fremføre dem for andre – klart og overbevisende.

Af læreplanen for dansk (jf. stx-bekendtgørelsen, bilag 15) fremgår det således, at det hører til blandt de faglige mål, at eleverne skal kunne

"– udtrykke sig præcist, nuanceret og personligt såvel mundtligt som skriftligt

[…]

– anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer med blik for den retoriske dimension, herunder kunne læse op, fortælle, referere, redegøre, holde oplæg og indgå i dialog, diskussion og debat".
Ligeledes vil bogen kunne anvendes i forbindelse med Almen Studieforberedelse, hvor bedømmelseskriterierne er følgende (jf. stx-bekendtgørelsen, bilag 9):

"Karakteren gives på grundlag af en helhedsbedømmelse af synopsen og den mundtlige præstation. Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eleven lever op til de faglige mål, som er angivet i 2.1. Herudover lægges der vægt på, hvordan eleven strukturerer og formidler det faglige stof."

Fagene skal arbejde sammen. Formidling vil være en oplagt del af denne studieforberedelse.
Den retoriske kompetence bliver derved ikke blot en form, som et indhold skal svøbes ind i; den bliver i en del af indholdet selv!

Endelig er det værd at nævne, at gymnasiereformen lægger op til nye tilrettelæggelses- og arbejdsformer og ikke mindst et nyt læringssyn (konstruktivistisk). Formidlingsaspektet er centralt i dette læringssyn, hvilket begrunder, at elevernes generelle formidlingskompetence skal styrkes. Også det skal bogen være et bidrag til.

Materialerne knytter sig til bogens indhold og tænkes således benyttet sammen med bogen.

Hent filerne:

Bemærk venligst: Forlaget kan uden varsel lukke for denne side og dens undersider.