Systemer til matematik på stx

MAT

Af Jens Carstensen, Jesper Frandsen, Esben Wendt Lorenzen og Adam Lund Madsen

Systemet MAT stx opdateres til læreplan 2017 og udkommer både som iBøger® og papirbøger.

Til grundforløbet er udkommet den nye udgivelse MAT stx Grundforløb. Bemærk, at licens til denne udgivelse følger med ved senere køb af grundbøger.

plus

plus

Systemet plus stx udkommer udelukkende som iBog® og bliver opdateret i forbindelse med den nye læreplan.

Som noget nyt har vi lavet en separat iBog® til grundforløbet med det nødvendige stof hertil – plus Grundforløb stx.

Efter grundforløbet er det i 1.g oplagt at fortsætte med en af iBøgerne plus C stx, plus B1 stx og plus A1 stx - afhængig af studieretningsvalg. Bemærk, at køb af licens til plus C, B1 eller A1 stx inkluderer adgang til iBogen til grundforløbet.

Til 2.g tilbyder vi iBøgerne plus B2 stx, plus A2 stx og plus C til B stx.

Sommer 2019 planlægger vi at udgive plus A3 stx samt plus B til A stx.

Lærebog i matematik

Systemet Lærebog i matematik stx udkommer både som iBog og papirbog og er blevet opdateret til reformen 2017.

For iBøgernes vedkommende betyder det i første omgang nye versioner af Lærebog i matematik B1 stx og Lærebog i matematik A1 stx. Også papirversionerne af de to titler er udkommet i ny reformklar udgave.

Sommer 2018 er udkommet Lærebog i matematik B2 stx og Lærebog i matematik A2 stx. Begge både som iBog og papirbog.

Sommer 2019 udkommer Lærebog i matematik A3 stx som iBog og papirbog.

Med sin deduktive opbygning og sit læsevenlige layout er systemet beregnet for de elever, der ønsker et kendskab til matematikkens inderste væsen.

Se alle udgivelser til matematik på stx på shop.systime.dk.

Systemer til matematik på hf

MAT

Af Jens Carstensen, Jesper Frandsen og Esben Wendt Lorenzen

Systemet MAT hf bestående af MAT C hf og MAT B hf er opdateret og reformklart.

MAT C hf udkom som iBog® og papirbog i 2017.

MAT B hf og MAT B hf opgaver udkom som iBog® og papirbog i 2018.

plus

Af Peder Dalby, Bjarke Møller Madsen, Lars Peter Overgaard og Jens Studsgaard

Systemet plus hf opdateres i forbindelse med reformen og udkommer udelukkende som iBog.

iBogen plus C hf udkom til skolestart 2017. Vi følger op med en opdateret version af plus B hf til skolestart 2018. Til skolestart 2019 udkommer plus A hf ligeledes i en opdateret version.

Se alle udgivelser til matematik på hf på shop.systime.dk.

Systemer til matematik på hhx

plus

Af Rikke Haastrup, Sven-Erik Halling-Jacobsen, Jens Kjærgaard, Nicoline Maibomm Nielsen og Jane Thrane

Systemet plus hhx opdateres i forbindelse med reformen. Vi har lagt ud med plus 1 hhx og plus 2 hhx hvor forfatterne har foretaget de nødvendige justeringer. Stof til grundforløbet er inkluderet i plus 1 hhx

plus 3 hhx planlægges opdateret til skolestart sommer 2019.

Systemet plus hhx er kendetegnet ved udstrakt brug af interaktivitet, der giver mulighed for at arbejde eksperimenterende og med nye opgavetyper. Samtidig lader forfatterne de økonomiske aspekter gennemsyre hele projektet, der er designet direkte til hhx.

Lærebog i matematik

Af Morten Brydensholt, Grete Ridder Ebbesen og Mads Bo Nielsen

Systemet Lærebog i matematik hhx består af tre iBøger, der samlet dækker hele kernstoffet på hhx:

Lærebog i matematik hhx 1 (stof til grundforløbet er inkluderet her)

Lærebog i matematik hhx 2.

Lærebog i matematik hhx 3

Denne system er meget direkte i præsentationen af de matematiske emner med fokus på kort og præcis matematisk sprogbrug. Der er en struktureret gennemgang af de matematiske metoder og formler, og brugen af disse illustreres ved en lang række eksempler og tilhørende øvelser. Alle relevante beviser indgår også.

Matematik hhx

Af Hans Henrik Hansen, Jytte Melin, Ken Elmquist Nielsen, Niels Henrik Poulsen og Johnny Weile

I forbindelse med reformen har vi ved dette system skiftet til iBogsformatet. Til skolestart 2017 lagde vi ud med iBogen Matematik C hhx. Denne iBog® indeholder ved stof til grundforløbet og dækker desuden behovet for hele C-niveau – eller første år på hhv. B- og A-niveau.

Gymnasiereformen 2017 giver ændringer i matematikundervisningen på handelsgymnasiet fremadrettet. Grundforløb med centralt fastlagt indhold, screeningstest og faglige mindstekrav er nogle af de nye elementer i reformen. Matematik C hhx er skrevet således, at lærer og elever står bedre rustet til at klare disse udfordringer. iBogen rummer fx et grundforløbskapitel og indeholder en lang række eksempler på opgaver, der kan støtte eleverne i arbejdet med fagets mindstekrav.

Matematik C hhx er også til brug på B- og A-niveau på første år på hhx, da der fx indgår såkaldte udfordringsopgaver (UF-opgaver) i samtlige kapitler. Disse opgaver kan være med til at synliggøre de forskellige matematik niveauer. Det er ikke intentionen, at alle elever kan eller skal løse disse opgaver; men opgaverne giver en oplagt differentieringsmulighed. Udfordringsopgaverne kan desuden bruges til at fastholde motivationen og interessen for faget.

Indsigt i fagets metoder, samt matematikfaglige tekster og opgaver på engelsk, bl.a. i forbindelse med udvikling af elevernes karriere- og studiekompetencer, er ligeledes nye reformkrav, som Matematik C hhx omhandler.

Forfatterne har valgt ikke at koble et bestemt eller et alternativt CAS-værktøj til bogsystemet, da bogsystemet er udviklet, så det fungerer med alle IT-værktøjer. Vi har dog valgt at medtage Excel-filer, der kan anvendes til statistik, xy-plot, regressionsberegninger m.v.

Matematik C hhx indeholder også vellykkede elementer fra den tidligere bog - som fx afsnit om de matematiske kompetencer, mundtlig eksamen, den gode opgave.

Sommer 2018 er udkommet Matematik B hhx, og planen er at gøre systemet komplet med Matematik A hhx sommeren 2019.

MAT

Af Peter Bregendal, Simon Nitschky Schmidt, Lars Vestergaard

Systemet MAT hhx består af MAT C hhx og MAT B hhx og dækker i deres nuværende form kernestoffet på niveau C og B – også til læreplan 2017. Udgivelserne findes som papirbog og eBog og bliver ikke revideret.

Se alle udgivelser til matematik på hhx på shop.systime.dk.

Systemer til matematik på htx

MAT

Af Klaus Marthinus, Michael Jensen, John Schødt Pedersen og Peter Hansen

Systemet MAT htx opdateres i forbindelse med reformen. Til skolestart 2017 udkom en ny version af MAT B1 htx, som honorerer kravene i forbindelse med reformen 2017 og de nye fokusområder i læreplanen for faget matematik B på htx.

Materialet er belyst med en række eksempler. Foruden traditionelle matematiske eksempler er der praktiske og tekniske eksempler samt projekteksempler, der henter matematikken direkte fra projekter sidst i kapitlerne.

Til skolestart 2018 udvidede vi iBogen MAT B1 htx, så den ikke kun dækker 1. år, men også 2. år på B-niveau. I den forbindelse skiftede den navn til MAT B htx.

Fra sommer 2018 altså kun én iBog, mens vi stadig vil have to papibøger - nemlig MAT B1 htx og MAT B2 htx. Sidstnævnte udkommer primo september 2018.

Sommer 2019 udkommer stof til A-niveauet i opdateret form.

Se alle udgivelser til matematik på htx på shop.systime.dk.

Andre udgivelser til matematik

Matematik 123 – matematikhjælp til unge

Af Louise Pold Kruse og Signe Stougaard

iBog® mat123.systime.dk

Matematik 123 omfatter gennemprøvede øvelser, lege og opgaver, som berører eksempelvis grundlæggende talforståelse, de fire regnearter, ligninger og meget andet.

En del af øvelserne er interaktive, og de kan både indgå i den daglige undervisning og i elevernes selvstændige arbejde i timen eller derhjemme.

Udgivelsen omfatter samtidig en udførlig lærerdel, der beskriver, hvordan man kan arbejde med elever med specifikke matematikvanskeligheder. Denne del hjælper fx matematikvejledere til at udfærdige SPS-ansøgninger, lægge elevplaner og få inspiration til, hvordan eleverne selv arbejder videre med øvelser.

Matematikkens veje – en matematisk antologi

Af Esben Wendt Lorenzen (red.), Jesper Frandsen, Michael Jørgensen, Aksel Bertelsen, Lars Bo Kristensen, Sven-Erik Halling, Jens Kjærgaard

iBog® matematikkensveje.systime.dk

Matematikkens veje omfatter en række relevante og populære temaer til projekter, studieretningsopgaver og supplerende stof på gymnasiet: Genetiske fodspor, Matidræt, Optimering og Matematikken i mennesket. Udgivelsen udvides løbende med nye temaer.

Matematisk bevissamling

Af John Schødt Pedersen og Klaus Marthinus
Jens Carstensen (red.)

iBog® bevissamling.systime.dk
Bog 219 sider

Matematisk bevissamling er en komplet samling af matematiske beviser, der dækker kernestof på alle niveauer til stx, hhx, hf og htx. Ugivelsen samler matematiske beviser til Mat A og B med flere bevistyper og alternative bevisformer.

Matvideo

Af Simon Nitschky Schmidt

iBog® matvideo.systime.dk

Matvideo er en unik samling af 77 videoer med animation, speak og tavlegennemgang, der gennemgår matematiske emner til C-, B- og A-niveau.

matsamf

Af Morten Damsgaard-Madsen og Thomas Schausen
Redaktion: Jesper Frandsen og Ole Hedegaard Jensen

iBog® matsamf.systime.dk
Bog 125 sider

Udgivelsen behandler emner, som er velegnede til samarbejde mellem matematik og samfundsfag. Det centrale omdrejningspunkt i det faglige samarbejde er modelleringer, der har et ben i hvert fag, således at samfundsfag verbaliserer og begrebsliggør udvalgte dele af virkeligheden, så det er muligt rent matematisk at bygge modeller.

Matematikfilosofi

Af Ole Ravn og Ole Skovsmose

iBog® matematikfilosofi.systime.dk
Bog 270 sider

Matematikfilosofi søger at give matematikfilosofien nye dimensioner.

Udgivelsen behandler spørgsmålene:

  • Hvor er matematikken?
  • Hvor sikker er matematikken?
  • Hvor social er matematikken?
  • Hvor god er matematikken?

Skak – alle fag på ét bræt

Af Christian Skjødt Pedersen, Christian Kyndel Pedersen, Erik André Andersen, Hanne Hautop, Jesper Breining, Lars Schandorff, Martin Knudsen og Tor Rønnov. Jesper Breining (red.)

iBog® skak.systime.dk

Skak er fyldt med matematik. Og skak har en bevislig effekt på elevers matematiske kompetencer, viser undersøgelser.

Jo flere træk man kan regne frem, jo stærkere skakspiller kan man blive. I kapitlet ser vi på, hvordan man kan bevise, at en given stilling er vundet. Nogle gange kan beviser give overraskende løsning på et skakproblem. Prøv selv om du kan redde uafgjort for hvid:.

Vi kigger også på ELO-rating, som bruges til at udregne skakspilleres indbyrdes styrke. Du kan også udregne, hvor stor chance, du har for at slå verdensmesteren i skak.

Dit digitale matematikfag – mere end 60 iBøger®

Kernestof og supplerende stof samt interaktive eksperimenter og øvelser.

Se fagpakken til matematik