På denne side giver vi dig et overblik over alle udgivelser til EUD/EUX.

Din boghylde til EUD/EUX

Afsætning

Afsætning til EUD/EUX

iBog®: afseud.systime.dk

Udgivelsen åbner faget Afsætning C og gør brug af netmediets mange muligheder.

Materialet er tilrettelagt, så der er mange forskellige veje ind i faget for at gøre det lettere at lave differentiering og variation.

Materialet er opbygget i F-, E- og et D- og C-niveau, så det kan benyttes bredt på Erhvervsuddannelserne.

Afsætning B til EUX

iBog®: afsbeux.systime.dk

Afsætning B til EUX bygger bro fra Afsætning C til EUD/EUX til faget på B-niveau og indeholder korte praksisnære introduktioner, der er vedkommende for eleverne.

Bogen rummer teorigennemgang eksemplificeret med aktuelle cases. Udgivelsen er opgavebaseret og rummer en vifte af forskellige opgavetyper, der udfordrer eleven i forhold til informationssøgning, metodevalg og -brug, faglig argumentation og præsentationsteknik.

Dansk

iDansk

iBog®: idansk.systime.dk

iDansk iBog® giver eleven en hurtig og nem tilgang til overskuelige teoretiske afsnit med visuelle elementer, videoer, interaktive opgaver og eksempler på fx kommunikations- og analysemodeller.

Faget har en central placering i grundforløb 1 og i erhvervsuddannelserne generelt.

Engelsk

FED Engelsk

iBog®: fedengelsk.systime.dk

iBogen indeholder lettere tekster på engelsk om emnerne:

 • Business Ethics
 • Sales
 • The American Dream
 • Storytelling.

FED Engelsk dækker niveauerne F, E og D til engelsk på EUD/EUX.

Fås også som trykt bog.

Engelsk til EUD/EUX

iBog®: engelskeud.systime.dk

Engelsk til EUD/EUX er en tekst- og opgavebaseret udgivelse, der rummer lettilgængelige tekster på engelsk om emner, der har udgangspunkt i elevernes egen erfaringsverden, og som derfor umiddelbart appellerer til eleverne.

Samtidig dækker udgivelsen de tre obligatoriske emneområder i EUD/EUX-bekendtgørelsen for fremmedsprog:

 • Personlige forhold
 • Samfundsmæssige og kulturelle forhold
 • Uddannelses- og erhvervsmæssige forhold.

The English Handbook

iBog®: theenglishhandbook.systime.dk

En elevhåndbog til overblik, analyse og begrebsafklaring i engelskfaget.

Med The English Handbook får eleverne en grundig metodebog, der kan bruges både til forberedelse hjemme og i forbindelse med undervisningen.

I alle kapitler får eleven: en kort introduktion efterfulgt af nøglebegreber, eksempler og små øvelser. Denne struktur er valgt for at gøre udgivelsen så overskuelig som muligt.

Derudover indeholder udgivelsen en vejledning til, hvordan man forholder sig kritisk til information på internettet.

The English Handbook kan bruges af elever på alle ungdomsuddannelser.

CCC – Company, Culture, Communiacation

iBog®: ccc.systime.dk

CCC – Company, Culture and Communication er målrettet 2. og 3. g. Fokus er på det merkantile aspekt, og bogen er inddelt i tre overordnede emner: company, culture og communication.

Company-delen dækker forskellige erhvervsrelaterede aspekter som CSR og retailing og indeholder også en virksomhedsprofil om InnocentDrinks.
Culture-delen tager udgangspunkt i dansk kultur og beskæftiger sig med forretningskultur i andre dele af verden og med virksomhedskultur.
Communication-delen har fokus på reklame, interkulturel kommunikation og non-verbal kommunikation.

Teksterne giver en begrebsforståelse og en basisviden om de forskellige emner og danner på den måde udgangspunkt for at arbejde videre med et eller flere af emnerne med mulighed for at analysere og perspektivere aktuelle forhold i fx Storbritannien.

Erhvervsfag

Erhvervsfag123

iBog®: erhvervsfag.systime.dk

Et fleksibelt undervisningsmateriale, der understøtter undervisningen i erhvervsfag 1, 2 og 3 og introducerer eleven til erhvervsfaglige uddannelser og arbejdsprocesser og danner basis for afklaring.

Erhvervsfag retter sig især mod grundforløb 1 og byder på værktøjer og metoder til at forstå, tage del i og forholde sig til erhvervsfaglige processer i en virksomhed. Materialet tilgodeser undervisningsdifferentiering alt efter elevernes forudsætninger, baggrund, indgang og fagretning.

Erhvervsøkonomi

Erhvervsøkonomi til EUD/EUX

iBog®: eo.systime.dk

Erhvervsøkonomi til EUD/EUX samler såvel teori som opgaver, men også videoklip, interaktive opgaver, selvrettende opgaver, præsentationer og quizzer.

Udgivelsen dækker niveauerne F-C og henvender sig især til den merkantile indgang på EUD/EUX: Kontor, handel og forretningsservice.

Fås også som trykt opgavesamling.

Bemærk i efteråret 2019 udkommer Virksomhedsøkonomi F-C til EUD/EUX, der dækker ny læreplan.

Informationsteksnologi/Informatik

IT til EUD/EUX

iBog®: it-eud.systime.dk

IT til EUD/EUX iBog® er et praksisnært materiale til undervisningen i informationsteknologi på EUD/EUX. Udgivelsen bringer den erhvervsfaglige og teknologiske virkelighed ind i klasselokalet med en række cases. Materialet lægger sig tæt op af bekendtgørelsen og rummer afsnit om IT-systemer, databaser og datahåndtering, web og informationssystemer.

Informatik B til EUX Merkantil

iBog®: informatikbeux.systime.dk

Informatik B til EUX Mekantil udkommer medio januar 2019 og bygger med interaktive elementer videre på IT til EUD og giver en let tilgængelig og anvendelsesorienteret fremstilling af kernestoffet efter denne disponering:

 1. IT som værdiskaber
 2. Innovation
 3. IT-sikkerhed og arkitektur
 4. Interaktionsdesign
 5. Testmetoder
 6. Programmering
 7. Databaser
 8. Applikationer
 9. Projekter

Teorien suppleres med øvelser, der træner eleverne, og til hvert kapitel knytter sig desuden et afsnit med opgaver, hvor eleverne kan fordybe sig i kernestoffet.

Udgivelsen rummer desuden en række tværgående projekter, der bringer faglige mål i spil og lægger op til kollaborativ læring.

Bogen giver en bred viden om informatik og vælger et praktisk og merkantilt fokus.

Informationsteknologi B til EUX Merkantil

iBog®: itbeux.systime.dk

Informationsteknologi B til EUX mekantil bygger med interaktive elementer videre på IT til EUD.

Udgivelsen er bygget op omkring kernestoffet i bekendtgørelsen:

 • It-systemers betydning for og påvirkning af menneskelig aktivitet, herunder virksomhedens medarbejdere og målgrupper for systemerne (kunder, klienter, borgere)
 • It og informationssystemers rolle og muligheder i organisationer
 • It-systemers arkitektur
 • Repræsentation og manipulation af data
 • Programmering
 • Modellering og strukturering af data, processer og systemer
 • Interaktionsdesign.

Matematik

plus 1 hhx (eux)

iBog®: plushhx1.systime.dk

Udgivelsen retter sig mod matematik på første år på hhx. Bemærk, at denne iBog® også er relevant for elever på eux merkantil

Der står fire erfarne undervisere bag denne iBog®. Et meget spændende projekt, hvor der er tale om et grundlæggende nyt syn på matematik på hhx. Udstrakt brug af interaktivitet giver mulighed for at arbejde eksperimenterende og med nye opgavetyper.

Samtidig lader forfatterne de økonomiske aspekter gennemsyre hele projektet, der er designet direkte til hhx.

plus 2 HHX (eux)

iBog®: plushhx2.systime.dk

Udgivelsen retter sig mod matematik på andet år på hhx. Bemærk, at denne iBog® også er relevant for elever på eux merkantil.

plus 2 hhx (eux) fortsætter, hvor plus 1 hhx (eux) slipper. Der er fortsat udstrakt brug af interaktiviteter og en stærk tilknytning til de økonomiske og samfundsvidenskabelige fag.

Samtidig knytter bogen an til de matematiske discipliner inden for ræsonnements- og tankegangskompetencer på flere niveauer. dvs. lige fra simple udledninger til induktionsbeviser.

Organisation

Organisation

iBog®: organisation.systime.dk

Organisation giver en grundig indføring i organisationsfagets forskellige aspekter med udgangspunkt i de organisationsteoretiske skoler.

Materialet introduceres i hvert kapitel med en åbning i form af en lettilgængelig, komprimeret og kortfattet version af det teoretiske indhold understøttet af illustrationer, videoer, eksempler og cases.

Fås også som trykt bog.

Samfundsfag

iSamf

iBog®: isamf.systime.dk

iSamf iBog® henvender sig til erhvervsuddannelserne og dækker niveau F til C. Niveauangivelserne letter planlægningen af undervisningen og støtter elevernes forståelse af fagets indhold.

Udgivelsen tager udgangspunkt i fagets fire kernestofområder:

 • Politik
 • Økonomi
 • Sociologi
 • Arbejdsmarkedet.

- og rummer desuden et afsnit om aktuelle samfundsmæssige problemstillinger sat op som forløb.

Uddannelsesspecifikke Fag

Uddannelsespecifikke fag

iBog®: usf.systime.dk

Uddannelsesspecifikke fag kan også anvendes i e-learningsmiljøer pga. de mange interaktive elementer.

Eleven/gruppen tager afsæt i en fiktiv, selvvalgt virksomhed efter en innovativ tankegang, der fremmer iværksætterkulturen.
Materialet består af 5 moduler, som igen består af 5 trin. Uddannelsesspecifikke fag kan bruges i koncentrerede ugeforløb eller med timerne fordelt over hele grundforløb 2.

Virksomhedsøkonomi

Virksomhedsøkonomi B til EUX (læreplan 2018)

iBog: virksomhedbeux.systime.dk

I Virksomhedsøkonomi B til EUX finder du alt, hvad du skal bruge til din undervisning i virksomhedsøkonomi på B-niveau. Udgivelsen som iBog® samler teori og opgaver ét sted. Det betyder, at eleverne kan gå direkte fra teori til opgaver – og omvendt.

Materialet rummer bl.a.:

 • Praksisnære eksempler og cases, der bringer konkrete problemstillinger i spil og gør stoffet nærværende for eleverne
 • Excel-skabeloner i direkte tilknytning til opgaverne, så eleverne har et godt grundlag for at arbejde videre med stoffet på egen hånd
 • Opgaver, videoopgaver og interaktive opgaver til alle kapitler
 • Ordforklaringer
 • Speakede animationer, der uddyber de mere komplekse figurer.

Forsøgsfag

Virksomhedsøkonomi til EUD/EUX

iBog®: virksomhedeudeux.systime.dk

Flere skoler deltager i et forsøgs- og udviklingsprojekt, hvor undervisningen i begge fag betragtes som et samlet forløb og varetages af en gennemgående lærer på såvel grundforløb og studieår. Systime stiller materiale til rådighed til forsøgsfaget, nemlig Virksomhedsøkonomi til EUD/EUX, der er frit tilgængelig i Systimes iBibliotek®.

Materialet, der dækker grundforløbet og dermed C-niveauet, er klar til at tage i brug allerede nu.

I løbet af skoleåret 18/19 vil materialet efter vanlig facon finde sin form på baggrund med inputs fra brugerne, og undervejs vil materialet til studieåret tage sin form.

Læs mere i indlægget Virksomhedsøkonomi til EUD/EUX – et forsøgsfagsystimeLab.

Virksomhedsøkonomi B til EUX

iBog: virksomhedeux.systime.dk

I Virksomhedsøkonomi B til EUX finder du alt, hvad du skal bruge til din undervisning i virksomhedsøkonomi på B-niveau. Udgivelsen som iBog® samler teori og opgaver ét sted. Det betyder, at eleverne kan gå direkte fra teori til opgaver – og omvendt.

Materialet rummer bl.a.:

 • Praksisnære eksempler og cases som fx Pressalit Care og Maersk, der bringer konkrete problemstillinger i spil og gør stoffet nærværende for eleverne
 • Excel-skabeloner i direkte tilknytning til opgaverne, så eleverne har et godt grundlag for at arbejde videre med stoffet på egen hånd
 • Opgaver, videoopgaver og interaktive opgaver til alle kapitler
 • Ordforklaringer
 • Speakede animationer, der uddyber de mere komplekse figurer.

Studiemetode og uddannelse:

EUD10

iBog®: eud10.systime.dk

EUD10 er en samling af tværfaglige projekter, der forbereder eleverne til en erhvervsuddannelse og samtidig inddrager dansk, matematik og engelsk.

Udgivelsen rummer en række tværfaglige projekter og henvender sig til 10. klasse på erhvervsskolerne.

Samlingen af projekter tæller aktuelt:

 • Du flytter hjemmefra
 • Din by i bevægelse
 • Rejsefeber
 • Biograf.

Flere projekter er i udviklingsfasen.

Studievaner på EUD/EUX

iBog®: studievanereudeux.systime.dk

Studievaner på EUD/EUX fungerer som håndbog gennem hele uddannelsen og udgør platformen for casearbejde.

Gennem arbejdet med Studievaner på EUD/EUX får erhvervsskoleeleven hjælp til at nå de faglige mål på uddannelsen, og underviseren får redskaber til at arbejde med forskellige studieteknikker.

Materialet præsenterer teorier og konkrete opgaver til arbejdet med forskellige emner som fx problemformulering, informationssøgning og kildekritik.
Teorien formidles gennem konkrete, erfaringsbaserede opgaver.

Eleven finder svar på ofte stillede spørgsmål om caseeksamen, eksamensprojekter og større skriftlig opgave.

Studievaner på EUD/EUX udgør også platformen for casearbejde og præsenterer tværfaglige materialer til grundfagene til de casevirksomheder, som ministeriet i sin tid udpegede.

Udgivelsen rummer desuden casemateriale til Dagrofa og JYSK.

Samtidig finder såvel lærer og elev materiale til Erhvervsområdet, der kan anvendes i såvel EO1, EO2 og EOP.