Multiple choice opgaver

Kapitel 3. Nervesystemet

1. Et biologisk kontrolsystem består af:

a) Sensor og en effektor
b) En receptor en sensorisk nervetråd og en effektor
c) En sansecelle en motorisk nervecelle og en effektor
d) En sensorisk nervecelle, en motorisk nervecelle og en effektor

2. Nervesystemet

a) Udvikles fra mesodermen
b) Udvikles fra endodermen
c) Udvikles fra ektodermen
d) Udvikels fra neuralrøret

3. Nervecellen består af:

a) Dendritter, soma og neurit
b) Dendritter, soma og axonet
c) Soma og dendritter
d) Myelinskeder, soma og axonet

4. Hvilemembranpotentialet

a) er ca 30 mV
b) Opretholdes af natriumkaliumpumpen
c) Skyldes flere kaliumioner inde i cellen end udenfor
d) Skyldes flere natriumioner inde i cellen end udenfor

5. Aktionspotetialet

a) Skyldes at natriumioner strømmer ind og senere kaliumioner ud
b) Skyldes at kaliumoner strømmer ind og senere natriumioner ud
c) Skyldes at klorioner strømmer ud og senere kaliumioner ind
d) Skyldes at der kun strømmer natriumioner ind i cellen

6. Synapsen

a) Er mellemrummet mellem to nerveceller
b) Overfører en elektrisk impuls fra en nervecelle til en anden
c) Overfører en kemisk budbringer fra en nervecelle til en anden
d) Kan overføre impulser begge veje

7. Fremmende synapser

a) Hæver hvilemembranpotentialet
b) Sænker hvilemembrampotentialet
c) Skyldes at natrium strømmer ud og kalium ind i nervecellen
d) Øger sandsynligheden for at afsende et aktionspotentiale

8. Hæmmende synapser

a) Hæver hvilemembranpotentialet
b) Sænker hvilemembranpotentialet
c) Skyldes at der åbnes for kalium eller kloridkanalerne
d) Øger sanssynligheden for at afsende et aktionspotentiale

9. Direkte receptorer

a) Transmitterstoffet bindes først til receptoren
b) Transmitterstoffet bindes først til molekyle i nær tilknytning til receptoren
c) Menes at være involveret i hukommelse og indlæring
d) Acetylkolin bindes til disse receptorer

10. Spændingstyret kanal

a) Åbningen af kanalen afhænger af spændingen over membranen
b) Er sjælden ionspecifik
c) Findes i alle nerveceller
d) Er ansvarlig for aktionspotentialet

11. Transmitterstof

a) Produceres i den postsynaptiske celle
b) Produceres i den præsynaptiske celle
c) Nedbrydes altid i synapsekløften
d) Bindes altid direkte til en kanal

12. Parkinsons sygdom

a) Skyldes nedsat produktion af acetylcholin
b) Skyldes nedsat produktion af dopamin
c) Er kendetegnet ved rystelser og langsomme bevægelser
d) Ødelæggelse af celler i substantia nigra

13. En refleks

a) Foregår ubevidst
b) Består af en sensorisk nervecelle, en motorisk nervecelle og en muskel
c) Danner altid synapse i rygmarven
d) Kan ikke påvirkes fra andre nerveceller

14. Sanserne

a) Er biologiske tranducere
b) Der findes fire ydre sanser
c) Kan skelne mellem påvirkningens type, intensitet, varighed og lokalisering
d) Registrerer ædringer i det ydre miljø

15. Autonome nervesystem

a) Er ikke under viljens kontrol
b) Stimulerer altid hjertet
c) Inddeles i det sympatsike og det usympatiske nervesystem
d) Transmitterstoffet er altid dopamin

16. Hypothalamus

a) Ligger over thalamus
b) Producerer almindelige hormoner
c) Indeholder centre for kønsdrift og formering
d) Indeholder centre for sprog og tale

17. Lillehjernen

a) Styrer og kontrollerer bevægelser og reflekser
b) Består af en bark og en marv
c) Ødelægges ved parkinsons syge
d) Er den ældste del af hjernen

18. Det limbiske system

a) Styrer føleser
b) Producerer overordnede hormoner
c) Transmitterstoffet er altid acetylkolin
d) Kan kontrolleres bevidst

19. Blok 1

a) Er den motoriske blok
b) Er den sensoriske blok
c) Indeholder formatio reticularis
d) Styrer bl.a vore opmærksomhedsniveau

20. Venstre hjernehalvdel

a) Styrer højre side af kroppen
b) Styrer venstre side af kroppen
c) Indeholder centre for sprog og tale
d) Kaldes den logiske/analytiske halvdel 

Kapitel 4. Muskler

1. Muskel kontraktionen opstår som følge af:

a) Myosinet trækkes ind over aktinet
b) Aktinet trækker sig sammen
c) Tropomyosin trækker i myosinet
d) Ca2+ forårsager en kontraktion af myosinet

2. Glatte muskelceller består af:

a) Aflange mange kernede celler
b) Celler der indeholder troponin og tropomyosin
c) Små korte celler med myosin og aktin
d) Celler med en motorisk endeplade

3. Længde-spændings forholdet opstår som følge af:

a) At myosinfet bevæges hurtigt henover aktinet
b) At antallet af tværbroer ændres pga. sarcomerens længde ændring
c) At myosinets længde forøges pga. aktinets træk
d) Musklens elasticitet

4. Tværbroer opstår som følge af:

a) At Ca2+ sætter sig på aktin og frigør derved et bindingssted på troponin
b) At Na+ strømmer ind i fiberen og sætter sig på troponin
c) At Ca2+ bindes til troponin. Det roterer derved og frigør et bindingssted for myosin
d) En ATPbinding til aktin

5. Følgende forhold påvirker musklens spænding bortset fra:

a) Impulsfrekvensen
b) Muskelfibertypefordelingen
c) Kraft-hastighedsforholdet
d) Mitokondrie antallet

6. En Latchbro betyder at:

a) Den glatte muskelspænding opretholdes uden energiforbrug
b) Kontraktionshastigheden i de hurtige muskelfibre nedsættes
c) Den glatte muskelkontraktion startes
d) Længdespændingsforholdet optimeres

7. En langsom muskelfiber er karakteriseret ved at:

a) Have en stor myosin ATPase aktivitet
b) Have et højt indhold af myoglobin, som giver den røde farve
c) Have et stort antal muskelfibre pr. motoriske enhed
d) Blive aktiveret udelukkende, når kraften er stor

8. Summation opstår som følge af:

a) En bedre fordeling af aktin henover myosin
b) En forøget Na+- og K+-koncentration i det sarcoplasmatiske reticulum
c) At myosin hovedet udvikler større kraft, pga. troponins påvirkning
d) Den forøgede Ca2+ koncentration i cytoplasmaet

9. En muskelfiber indeholder følgende undtagen:

a) Ca2+ kanaler og Ca2+ pumper
b) Aktin og myosin
c) Hæmoglobin
d) T-rør

Kapitel 5. Ernæring og fordøjelse

1. Kulhydrater

a) 30% af den indtagen energi skal stamme fra kulhydrater
b) 1 g kulhydrat giver 38 KJ
c) Kulhydrater består af carbon, ilt og brint
d) Kulhydrater dannes ved respiration

2. Proteiner

a) Indeholder 17 Kj pr. gram
b) Består af ilt carbon og nitrogen
c) Er opbbygget af aminosyrer
d) Indeholder ikke svovl

3. Fedtstoffer

a) Cellemembranen er opbygget af fedt
b) Indeholder ilt, carbon, brint og svovl
c) Indeholder dobbelt så meget energi som ulhydrater pr. gram
d) Nedbrydes til urinstof

4. Respiratorisk kvotient RQ

a) Er forholdet mellem optaget ilt og uskilt kuldioxid
b) Er forholdet mellem udskilt ilt og optaget kuldioxid
c) Fortæller noget om hvilke energirige næringsstoffer der er forbrændt
d) Er 1 for fedtstoffer

5. Munden

a) Spyttet indeholder et fedtspaltende enzym, mucin
b) Spyttet dannes fra ørespytkirtelen og hagespytkirtelen
c) Ptyalin er et enzym der nedbryder stivelse
d) Der optages kulhydrater i mundhulen

6. Maven

a) Mavesaft indeholder kun mavesyre og fedtspaltende enzymer
b) I maven optages kun aminosyrer
c) Det syre miljø i maven fremmer nedbrydning af proteiner
d) Hormonet gastrin hæmer produktionen af mavesaft

7. Tyndtarmen

a) Miljøet i tyndtarmen er surt
b) I tyndtarmen findes colibakterier
c) I tyndtarmen optages de fleste næringsstoffer
d) Det første stykke af tyndtarmen kaldes for tolvfingertarmen

8. Galde

a) Dannes i galdeblæren
b) Dannes i tyndtarmen
c) Dannes i leveren
d) Findeler fedt

9. Tyktarmen

a) Optager vand og salte
b) Producerer gas
c) Indeholder bakterier
d) Optager kulhydrater

10. Aktiv transport

a) Sker fra lav til høj koncentration
b) Sker fra høj til lav koncentration
c) Sker under energiforbrug
d) Er ansvarlig for optagelsen af fructose

11. Osmose

a) Er optagelse af vand pga en forskel i koncentration af opløste stoffer på hver side af en membran
b) Er optagelse af opløste stoffer fra lav til høj koncentration
c) Optagelsen af vand sker ved osmose i tyndtarmen
d) Er en energikrævende proces

12. Mavesår

a) Skyldes en nedsat produktion af mavesaft
b) Skyldes en overproduktion af mavesaft
c) Menes at skyldes en bakterie
d) Kan helbredes ved at give antibiotika

13. Fedme

a) Optræder når energiindtaget er større end forbruget
b) Fedt på balderne er farligere end fedt på bugen
c) Kan vurderes ved at dividere overfladen med højde x højde
d) Kan måske skyldes en lav insulinproduktion

14. Regulering af fødeindtagelsen

a) Det er primært de sympatiske nerver der regulerer fordøjelsesprocesserne
b) Det er primært de parasympatsike nerver der regulerer fordøjelsesprocesserne
c) Volumenreceptorer i i tarmen kan regulerer fødeindtagelsen
d) Reguleringen af fødeindtagelsen sker lokalt i tarmen

15. Optagelse af næringsstoffer

a) Glucose optages ved diffusion
b) Vand optages ved aktiv transport
c) Fedtstoffer optages ved osmose
d) alle stoffer optages til blodet

16. Fedt optagelsen

a) Fedtstoffer optages til blodet
b) Fedtstoffer optages til lymfen
c) fedtstoffer optages til både blodet og lymfen
d) Fedt skal nedbrydes helt inden det kan optages

17. Laktase

a) Spalter maltose
b) spalter sakkarose
c) Spalter laktose
d) Spalter maltase

18. Gastrin

a) Dannes i bugspytkirtelen
b) Regulerer produktionen af bugspyt
c) Regulerer produktionen af mavesaft
d) Er et enzym dannet i tydtarmen

19. Hydrogencarbonet

a) Neutraliserer mavesaft 
b) Dannes i leveren
c) Dannes i bugspytkirtelen
d) Opbevares i galdeblæren

20. Secretin

a) Er et enzym dannet i tyndtarmen
b) Er et hormen der fremmer tømningen af maveindholdet
c) Er et hormon der hæmmer tømningen af maveindholdet
d) Forårsager mavesår

Kapitel 6. Ilt - og kuldioxid-transport

1. Indåndingen foregår ved at:

a) Der skabes et overtryk af luftmolekyler, der udvider brystet
b) Fimrehårene pisker luft ind i alveolerne
c) Ribbensmusklerne og mellemgulvet øger brystets volumen og skaber derved et undertryk
d) Strubelåget pumper luft ned i lungerne

2. Bohreffekten bevirker at:

a) Hæmoglobins iltbindingsevne nedsættes
b) HCO3- ikke kan dannes
c) Det arterielle blod mister farve
d) Hæmoglobinkoncentrationen sættes op

3. Regulering af åndedrættet foregår som følge af:

a) En ændret iltbinding
b) En forøget pCO2 og nedsat pH-værdi
c) En forøget hæmoglobin koncentration
d) En stimulering med det sympatiske nerve system

4. Hos en astmatiker er:

a) Åndedrætsfrekvensen nedsat
b) Bohrskiftet en konsekvens af en forøget slimdannelse
c) FVC og FEV1 nedsat
c) Residualvolumen halveret

5. Reguleringen af åndedrættet sker ved at:

a) O2 påvirker de røde blodlegemer til at transportere mere blod
b) CO2 diffunderer over i cerebrospinal væsken og nedsætter pH-værdien der
c) der stimuleres med smertereceptorer i musklerne
d) Det parasympatiske nervesystem på virker de glatte muskler i bronkierne til at slappe af

6. Astmapatienter har problemer med vejrtrækningen fordi:

a) Mellemgulvet har mistet muligheden for at medvirke til ventilationen
b) Myoglobinkoncentrationen i de glatte muskler ændres
c) Fimrehårerne i luftrørne er så store, at de skaber en kraftig modstand mod luften
d) Bronkiernes diameter er nedsat

7. Det følgende er rigtigt undtagen:

a) Lungeventilationen er produktet af åndedrætsdybde og åndedrætsfrekvens
b) Der sker et luftskiftet i bronkierne
c) De perifere kemoreceptorer påvirkes især af kuldioxidtryk og surhedsgrad
d) Under hårdt arbejde medvirker laktatproduktionen til at stimulerer til et øget åndedræt

Kapitel 7. Transport af blod

1. Hjerteklapperne åbnes som følge af:

a) At muskler trækker i dem
b) At de elektriske impulser får dem til at trække sig sammen
c) At der opstår et højere tryk i det kammer, hvor blodet løber ud fra
d) Muskelkontraktioner i selve klapperne får dem til at trække sig sammen

2. Impulsudviklingen i det normale hjerte starter i:

a) Kredsløbscenteret i den forlængede rygmarv
b) Purkinjefiberne
c) A-V-knuden
d) Sinusknuden

3. Blodkarrene er elastiske fordi:

a) De skal fjerne trykforskelle
b) De skal sikre blod til hjernen
c) Det giver mulighed for at regulere, hvor blodet løber hen
d) Det sikre, at venepumpen kan fungere

4. Blodtrykket reguleres vha.:

a) Trykreceptorer der måler blodtrykket i vener
b) PH-værdien i cerebrospinal væsken påvirker kredsløbscenteret
c) Iltindholdet i det arterielle blod giver signalerer til kredsløbscenteret
d) Trykreceptorer der måler blodtrykket i arterier

5. Starlings hjertelov betyder at:

a) En større fyldning af hjertets medfører en bedre tømning
b) En stimulering af de prækapillære sphinktere øger minutvolumen
c) En nedsat tømning af hjertet medfører, at blodtrykket stiger
d) En påvirkning af sinusknuden øger pulsen

6. En pacemaker ved at:

a) Den giver en impuls i kredsløbscenteret og derved øges pulsen
b) Den giver en impuls i forkammer og/eller i hjertekammer
c) Den hæmmer impulsudbredelsen fra sinusknuden
d) Den forhindre purkinjefibrene i at lede impulsen videre

7. Formålet med den glatte muskulatur om blodkarret er at:

a) Kunne regulerer blodgennemstrømningen
b) Sikre en konkret optagelse af ilten
c) Medvirke til opretholde en konstant muskelblodgennemstrømning
d) Medvirke til at opretholde blodtrykket

8. Blodets hastighed nedsættes pga.:

a) Trykforskellene mellem det systoliske og det diastoliske tryk forsvinder
b) Modstanden mod blodet strøm i venerne betyder, at blodet ikke kan forlade kapillærerne
c) At veneklapperne modvirker en konstant blodgennemstrømning i venerne
d) Blodkarrenes tværsnitsareal forøges

9. Det følgende er rigtigt undtagen:

a) A-V-knuden sidder i venstre hjertekammer
b) Impulser i pacemakerceller starter, fordi membranen ikke er total impermeabel
c) Purkinjefiberne løber ned langs midten af kamrene og ud i siderne
d) Det autonome nervesystem har forbindelse til sinusknuden

Kapitel 8. Vand og saltbalance

1. Nepronet

a) Består af glomerulus og cortex
b) Består af glomerulus og tubulus
c) Der er ca. 100.00 neproner
d) Findes kun i nyrebarken

2. Filtration

a) Presser væske ud i bowmanskapsel
b) Skyldes en forskel i væsketryk mellem de tilførende arterier og Bowmans kapsel
c) Er en aktiv proces
d) Er afhængig af blodtrykket

3. Sekretion

a) Transporten sker fra blod til urin
b) Transporten sker fra urin til blod
c) Er en aktiv energikrævende proces
d) Er en passiv proces
e) Kan være begge dele

4. Reabsorption

a) Transport fra blod til urin
b) Transport fra urin til blod
c) Er en passiv proces
d) Er en aktiv proces
e) Kan være begge dele

5. ADH

a) Dannes i hypofysens forlap
b) Stimulerer vandudskillelsen fra nyrerne
c) Hæmmer vandudskillensen fra nyrerne
d) Produktionen øges ved væskemangel

6. Aldosteron

a) Dannes i hypofysen baglap
b) Dannes i binyremarven
c) Dannes i binyrebarken
d) Dannes i hypofysens forlap

7. Aldosteron

a) Fremmer optagelsen af natrium
b) Hæmmer optagelsen af natrium
c) Angiotensin hæmmer poduktionen af aldosteron
d) Angiotensin fremmer produktionen af aldosteron

8. Osmose

a) Er transport af vand pga en forskel i koncentration af opløste stoffer
b) Er transport af salt fra høj til lav koncentration
c) Er transport af salt fra lav til høj koncentration
d) Er en aktiv proces

9. Aktiv transport

a) Er en energikrævende proces
b) Transporten sker altid fra lav til høj koncentration
c) Transporten sker altid fra høj til lav koncentration
d) Er en ikke energikrævende proces

10. Diffusion

a) Er en aktiv transport
b) Er en passiv transport
c) Sker fra lav til høj koncentration
d) Sker fra høj til lav koncentration

11. Renin

a) Fremmer omdannelsen af angiotensin til angiotensinogen
b) Fremmer omdannelsen af angiotensinogen til angiotensin
c) Er et enzym
d) Er et hormon

12. Diuresen

a) Er nyrernes vandudskillese
b) Er nyrernes vandoptagelse
c) Hæmmes af ADH
d) Stimuleres af ADH

13. De distale tubuli

a) Sker en optagelse af glucose og aminosyrer
b) Sker en reguleret optagelse af vand og salte
c) Ligger tættere på Bowmans kapsel end de proximale tubuli
d) Ligger længere væk fra Bowman kapsel end de proximale tubuli

14. Et blodtrykfald i nyrernes arterioler vil:

a) Øge produktionen af renin
b) Hæmme produktionen af renin
c) Hæmme produktionen af aldosteron
d) Fremme produktioenen af aldosteron

15. Ved indtagelse af meget vand:

a) Stiger produktionen af aldosteron
b) Falder produktioenen af aldosteron
c) Stiger produktionen af ADH
d) Falder produktionen af ADH

16. Ved tørst:

a) Stiger produktionen af aldosteron
b) Falder produktioenen af aldosteron
c) Stiger produktionen af ADH
d) Falder produktionen af ADH

17. Ved blodtrykfald:

a) Stiger aktiviteten fra trykreceptorerne i aorta
b) Falder aktiviteten fra trykreceptorerne i aorta
c) Øges glomerulusfiltrationen
d) Nedsættes glomerulusfiltrationen

18. Ved blodtrykstigning:

a) Stiger aktiviteten fra trykreceptorerne i aorta
b) Falder aktiviteten fra trykreceptorerne i aorta
c) Øges glomerulusfiltrationen
d) Nedsættes glomerulusfiltrationen

19. Dialyse

a) Renser blodet for affaldsstoffer
b) Fremmer produktionen af urin
c) Hæmmer produktionen af urin
d) Overfører stoffer fra plasma til dialysevæske

20. Ved nyretransplantation:

a) Skal der tilføres binyrebarkhormoner
b) Skal modtagerens immunsystem stimuleres
c) Skal modtagerens immunsystem hæmmes
d) Bliver modstandskraften mod infektioner nedsat 

Kapitel 9. Immunforsvaret

1. Cirkulerende antistoffer produceres af:

a) Makrofager
b) Plasmaceller
c) T-hjælpe lymfocytter
d) B-lymfocytter

2. I vaccination sker der en indsprøjtning af et antigen. Det giver lang tids immunitet fordi:

a) Plasmaceller fortsætter med, at producerer store mængder af antistoffer i en årrække
b) Der opretholdes en høj koncentration af lymfocytter i blodplasmaet
c) Der bliver produceret huskeceller, som kan reagerer hurtigt på en efterfølgende infektion af antigenet
d) Makrofager bliver aktiveret

3. T-hjælpe lymfocytten kan genkende antigener på en følgende måder:

a) Frit cirkulerende
b) Bundet til MHC II på makrofager
c) Bundet til MHC I på kropsceller
d) Bundet til antistoffer på overfladen af B-lymfocytter

4. Virus inficerer celler, derfor kan kun bekæmpes vha.:

a) Granulocytter genkender inficerede celler og fordøjer dem
b) Mastceller udsender indholdet af sine granula, som dræber cellerne
c) Cirkulerende antistoffer bindes til antigener på overfladen af de inficerede celler. Herved slås de inficerede celler ihjel

5. Bakterier bekæmpes vha. at:

a) Antistoffer bindes til antigenerne og makrofagerne kan herved lettere optage og fordøje bakterier
b) T-dræber lymfocytten bindes bakterierne og slår dem ihjel
c) Antistoffer bindes til antigenerne. Komplement bindes til antistofferne og slår bakterierne ihjel
d) Antistoffer bindes til bakterierne og slår dem herved ihjel

6. T-dræber lymfocytten genkender inficerede celler vha.:

a) TCR bundet sammen CD 8
b) TCR bundet sammen med CD 4
c) MHCII bundet sammen med CD 8
d) Antistoffer bundet på dens overflade

7. Fremmede stoffer som starter en immunrespons efter indtrængende i kroppen er:

a) Antistoffer
b) Immunhormoner
c) komplement
d) Antigener

8. Nogle af følgende udsagn om antistofferne er sande:

a) Antistoffer er glykoproteiner
b) Antistoffer danner en prop i lymfen og hindre derved smittens spredning
c) Produceres af T-hjælpe cellen
d) Består normalt to tunge og to lette kæder

9. Klonselektions teorien siger at:

a) Antigenet selv udvælger de celler de skal reagerer med
b) Antistofproduktionen startes af tilfældige celler, som reagerer med t-hjælpe lymfocytten
c) Antigenet skal altid finde den specifikke hukommelses celle, før der kan reageres
d) T-hjælpelymfocytten finder altid den rigtige mastcelle og starter en selektion

Kapitel 10. Kroppen i bevægelse

1. Epo er?

a) Et hormon der dannes i knoglemarven
b) Et syntetisk anabolsk steroid der forøger muskelstyrken
c) Et stof der forøger udholdenheden
d) Et syntetisk stof særligt brugt af sprintere

2. Drenge er?

a) Stærkere i overkropens muskulatur end piger
b) Gennemsnitlig højere end piger og derfor stærkere
c) Før kønsmodne end piger
d) Hurtigere end piger på alle løbedistancer

3. Respiration?

a) Er den eneste energigivende proces i kroppen
b) Producerer mindre energi end mælkesyregæringen
c) Sker kun når der er ilt tilstede
d) Sker i cellens cytoplasma

4. RQ?

a) Udtrykker hvor meget kuldioxid der udskilles i forhold til hvor meget ilt der optages
b) Er 1 for fedtstoffer
c) Kan bruges til at bestemme hvilke energigivende næringsstoffer der nedbrydes
d) Stiger under langvarigt arbejde

5. Den maksimale iltoptagelse?

a) Er alene aldersbestemt
b) Kan trænes ved styrketræning
c) Øges ved konditionstræning
d) Afhænger af hjertets størrelse

6. Glykogendepoterne?

a) Findes i muskler og i hjertet
b) Falder ved langvarigt arbejde
c) Kan ikke øges ved træning
d) Bruges efter fedtdepoterne

7. Ved arbejde

a) Stiger pulsen
b) Hjertets slagvolumen falder
c) Respirationsdybden øges
d) Blodtrykket falder

8. Konditionstræning

a) Forøger hjertets størrelse
b) Nedsætter den maksimalepuls
c) Øger hvilepulsen
d) Øger muskelmassen

9. Muskelstyrketræning

a) Kræver lille belastning og mange gentagelser
b) Øger antallet af muskelfibre
c) Øger kun antallet af myofibriller
d) Øger slagvolumen

10. Hvilepulsen

a) Afhænger af personens størrelse
b) Stiger med alderen
c) Falder efter konditionstræning
d) Stiger når slagvolumen falder

11. Max-pulsen

a) Er kun afhængig af alderen
b) Falder ved træning
c) Øges ved styrketræning
d) Er ca 150 for unge mennesker

12. Iltdeficit

a) Iltoptagelsen efter arbejde
b) Iltoptagelsen under arbejde
c) Forskellen mellem a og b
d) Iltoptagelsen inden pulsen bliver konstant

13. Udnyttelsen

a) Iltoptagelsen under arbejde
b) Forskellen i ml ilt mellem arterielt og venøst blod
c) Stiger under arbejde
d) Falder med træning

14. Træningsmængden

a) Er træningsintensiteten gange træningstiden
b) Er træningsfrekvensen gange træningsintensisteten
c) Måles i kg, joule
d) Øges ved træning

15. Konditallet

a) Måles i ml ilt pr. kg pr. min
b) Måles i ml. ilt
c) Måles i ml ilt pr. min
d) Øges ved konditionstræning

16. Nyttevirkningen

a) Angiver hvor stor den af den producerde energi der kommer fra aerobe processer
b) Angiver hvor stor procentdel af den producerede energi der går til det ydre arbejde
c) Er mellem 5-10 %
d) Er den samme for alle typer af arbejde

17. Mitokondrierne

a) Findes kun i muskelceller
b) Producerer anaerob energi
c) Danner ATP
d) Er stedet hvor respisrationen sker

18. Koncentrisk arbejde

a) Er når musklerne trækker sig sammen
b) Er når musklernes forlænges
c) Er det samme som statisk arbejde
d) Kaldes også dynamisk arbejde

19. Dynamisk arbejde

a) Sker kun aerobt
b) Musklernes ændrer ikke længde
c) Består af eccentrisk og koncentrisk arbejde
d) Klades også for statisk arbejde

20. Kreatinfosfat (CR-P)

a) Dannes udfra ATP
b) Bruges i starten af et arbejde
c) Er en del af den aerobe energiproduktion
d) Omdannelsen af CR-P til ATP kaldes for den alactacide energiproduktion

21. ATP

a) Kan kun dannes aerobt
b) Kan både dannes aerobt og anaerobt
c) Dannes kun i mitokondrierne
d) Dannes kun i muskelceller

Diverse

Oversigt over kroppens organsystemer

SystemVigtige organer/vævFunktion
KredsløbHjerte, blodkar, blodTransport af blod gennem kroppen
RespirationsNæse, svælg, luftrør, bronchier, lungerUdveksling af ilt og CO2 samt regulation af pH
UrinvejNyre, urinleder, urinblære, urinrørRegulering af cellens indre miljø herunder salt og vandbalance
Skelet/muskelBrusk, ben, ledbånd, sener, skeletmusklerStøtter, beskytter og bevæger kroppen
ImmunHvide blodceller, lymfekar, lymfeknuder, milt, brislen, benmarvBeskytter mod misdannede og fremmede celler.
Dannelse af røde og hvide blodlegemer
NerveHjerne, rygmarv, perifere nerver, ganglier, sanseorganerRegulerer og koordinerer mange aktiviteter i kroppen.
Registrerer ændringer i det indre og det ydre miljø.
Giver bevidsthed.
HormonAlle kirtler der udskiller hormoner til blodet.
Hypofysen, skjoldbruskkirtelen, binyrerne, tarmene, bugspytkirtelen, ovarier og testikler.
Regulerer og koordinerer aktiviteter i kroppen
ForplantningMand: testikler, penis og tilhørende kirtler og udførelseskanaler.
Kvinder: ovarier, æggeleder, livmoder, skede og bryster.
Produktion af æg og sæd.
Overførsel af sæd til æg.
Beskyttelse og ernæring af foster under graviditet.
HudenHudBeskytter mod skader og fremmede organismer.
FordøjelsesMund, svælg, spiserør, mave, tarm, spytkirtel, lever og galdeblæreIndtagelse, nedbrydning og optagelse af næringsstoffer.

Jeopardy

Kategori: Nerveceller
100Modtager impulser fra andre nerveceller og sender dem videre til soma.Hvad er en dendrit?
200Mellemrum mellem to Schwanske cellerHvad er Ranviersk indsnøring?
300Fedtholdig skede rundt om axonetHvad er myelinskeder?
400Pumpe der opretholder spændingen over cellemembranenHvad er natriumkalium pumpen?
500Spændingsforskel på ca. -70 mV over cellemembranenHvad er hvilemembranpotentialet?
Kategori: Nyrernes anatomi
100Opsamlingssted for urinHvad er urinblæren?
200Yderste del af nyrerneHvad er nyrebarken (cortex)?
300Transporterer urin fra nyrebækkenet til urinblærenHvad er urinlederen?
400Karnøgle i Bowmans kapselHvad er glomerulus?
500Nyrernes grundlæggende enhedHvad er nephronet?
Kategori:  
100 Hvad er
200 Hvad er
300 Hvad er
400 Hvad er
500 Hvad er

Spilleregler

Der kan spilles med spørgsmål udarbejdet af læreren i emner (kategorier) som eleverne har svært ved. Spørgsmålene kan også udarbejdes af eleverne enkeltvis eller i grupper. Spillet kan bruges som repetition i et større emne, hvor eleverne hver får som opgave at forberede spørgsmål i et mindre antal sider, svarende til et kapitelafsnit. Hermed kan det sikres, at hele emnet bliver dækket. Hver elev får udleveret et antal spørgsmålsskabeloner og spørgsmålskategorien kunne f.x være overskriften på afsnittet (f.x nyrernes anatomi). Spørgsmålene skal differentieres så de lettere spørgsmål (der giver 100 point) står øverst og de sværere (der f.x giver 500 point) står nederst.

Eleverne kan spille spillet enkeltvis eller sammen i mindre grupper. En af eleverne eller læreren udnævnes til "quizmaster". Quizmasteren finder fem spørsgmål frem, og der trækkes lod om hvem der skal vælge kategori og sværhedsgrad (100-500). Quizmasteren læser svaret på det valgte spørgsmål, og den elev/gruppe, der først kender spørgsmålet, ringer på klokken eller siger "nu". Hvis ikke personen, der valgte spørgsmålet, kan nå at reagere eller ikke kan formulere det rigtigte spørgsmål skifter serveretten. En ny elev/gruppe skal nu vælge kategori og sværhedsgrad. Når spillet er slut optælles antallet af point, og den elev/gruppe der har flest point har vundet.

Biologisk Trivial Pursuit

Som spilleplade benyttes spillepladen der bruges i et normalt Trivial Pursuit spil. 

Spillet er en nøjagtig kopi af det oprindelige spil med den ene ændring, at der udelukkende bruges biologiske spørgsmål udarbejdet af læreren eller af eleverne. I stedet for de oprindelige seks kategorierne af spørgsmål kan de seks kategorier være spørgsmål i seks organsystemer svarende til seks kapitlet i bogen. Alternativt kan et kapitel opdeles i 6 underafsnit, der hver svarer til en kategori. Som afveksling kan en eller flere af kategorierne være spørgsmål i genetik, økologi m.m. Endelig kunne nogle af spillet oprindelige spørgsmål indrages som den sjette kategori. 

N.B Herunder tre eksempler på spørgsmål samt et tomt spørgsmål der efter kopiering kan udfyldes.

Spørgsmål nr. 1
Hvordan defineres konditallet?
Svar:Maksimal iltoptagelse i ml ilt pr kg legemsvægt
Spørgsmål nr. 2
Hvilke afdelinger består det autonome nervesystem af?
Svar:Det sympatiske og det parasympatiske nervesystem
Spørgsmål nr. 3
Hvilke dele består et nehpron af?
Svar:
Spørgsmål nr.
 
Svar:

Downloads

Bogens figurer

Figurerne fra "Fysiologi – fra molekyle til individ" må af bogens brugere med angivelse af kilde frit anvendes til fremstilling af OH's, interne undervisningsnoter og elevrapporter med tilknytning til undervisningen. I øvrigt er de underlagt den gældende lovgivning vedrørende ophavsret.

Bemærk venligst: Forlaget kan uden varsel lukke for denne side og dens undersider.