Om bog og websider

Bog
Begynderbog i latin med 26 normalsider originale tekster, jævnt fordelt med 9 sider indskrifter og 17 sider litterære tekster, der hovedsagelig omfatter digte af Catul og Martial, hvortil der er medregnet indskrifter af litterær karakter: uddrag af kejser Augustus' Monumentum Ancyranum og metriske indskrifter.

Omfanget på 26 normalsider er tænkt som et forslag til valg af tekster i 1.g, hvor pensumkravet er 8-12 sider. Bogen lægger i sit udvalg af originale tekster vægt på romersk historie og kulturhistorie, der visualiseres med et stort udvalg af illustrationer – herunder mange fotografier af indskrifter.I sin fremstilling af det latinske sprog adskiller liber primus epigraphicus sig væsentligt fra gængse begynderbogssystemer. I gloseopgivelserne fremhæves en korrekt opdeling af glosernes semantiske morfemer, og gloseopgivelserne følger endvidere de moderne sprogs principper: nominerne er opgivet ved stammer og køn, og verberne i infinitiv med angivelse af deres stammer. Indlæringen af de nominale grammatiske morfemer (kasusendelserne) sker i et vandret system, hvor morfemerne er fælles for stammerne.

Bogen giver en korrekt beskrivelse af den syntaktiske analyse, som i god overensstemmelse med moderne principper gør rede for glosernes indbyrdes relationer i konteksten. Bogen bryder derved med den klassiske filologis traditionelle terminologi.

Websider
Størstedelen af hjemmesiden svarer til et traditionelt og nødvendigt øvehefte, hvor eleverne skal indlære de nominale og verbale grammatiske morfemer. Denne del rummer ud over de egentlige morfemøvelser grammatiske oversigter og skemaer, fyldigt glosserede citater, krydsord samt eksempler på syntaktiske diagramanalyser. Da øvedelen er ret omfattende, bør omfang og emner vælges efter behov. Som supplement til bogens grammatiske del findes oversigter over ordklasserne med danske eksempler og over grammatiske fagudtryk.

Hjemmesiden inderholder paralleloversættelser af bogens litterære tekster og oversættelser af indskrifter, der er gengivet fotografisk. Endvidere bringes et stort antal kommenterede illustrationer til bogens tekster og endvidere et særskilt afsnit, hvori bogens fotografier af indskrifter kommenteres.

Der findes endvidere en oversigt over indskrifternes registrering, fundsteder og typeantal og over de litterære tekster med angivelse af antal vers.

Hjemmesiden følger principperne i gloseopgivelserne op med et større afsnit, der indeholder tværsproglige øvelser mellem romanske sprog (latin, spansk, fransk) og germanske sprog (tysk, engelsk, dansk). Øvelserne omfatter arveord og låneord, herunder typiske eksempler på komposita og præfiks- og suffikssammensatte ord.

Rettelser til bog

Side 108
Under "kasusendelser" ud for "singularis genitiv".
Morfemet -S burde have været placeret i den midterste kolonne direkte over -I og -Ø som et fælles morfem.

Side 118. Indskrift nr. 2
Pudens discipulo et amico
Skal være: Pudens discipulo et amico optimo.

Side 155. Indskrift nr. 1 (fjerde linie)
reperta mea eat
Skal være: reperta mea est

Side 197
"TEPMUS/MODUS" i overskriften
Skal være "TEMPUS/MODUS"

Side 197
Under de perfektive tempora, næstsidste række, hvor der står "plusquamperfektum".
Der skulle have stået "plusquamperfektum konjunktiv".

Side 124 (under gloser)
artibus ingenuis – kongruens: abl, plur, mask
Skal være: artibus ingenuis – kongruens: abl, plur, fem.

Side 174 (fjedesidste linie)
den 6. februar
Skal være: den 4. februar

Side 194
occider
Skal være: occidere

Side 198
Gennemrettet side 198 i pdf-format.

Side 207
s. 30 Herculaneum porten
Skal være: Herculaneumporten
s. 35 "La Maison Careé"
Skal være: "La Maison Carrée"
s. 71 "Ostis"
Skal være: "Ostia"
s. 72 "Pompeji och Hercilaneumn"
Skal være: "Pompeij och Herculaneum"
s. 115 "ved Titusbuen"
Skal være: "med Titusbuen"
s. 144 "Isis-gudstjeneste"
Skal være: "Isisgudstjeneste"

Side 209
Piazza de Monte-Citerio
Skal være: Piazza di Monte-Citerio

Side 210 (u. Stykke 13
kommentarer) gengivelse af væg maleri
Skal være: kommentarer) og gengivelse af vægmaleri 

Illustrationer

Kommer snart...

Tværsproglige øvelser – Oversigt

Arveord

– Konsonantudvikling - se vedhæftede fil: "arveord.zip" (27 K)

Låneord

– Komposita - se vedhæftede fil: "komposita.zip" (4 K)

Affikssammensatte ord

– Præfikssammensatte ord - se vedhæftede fil: "praefikser.zip" (10k)

Suffikssammensatte ord

– Substantivdannende suffikser, der bestemmer grammatisk genus (køn) - se vedhæftede fil: "subssuffiks.zip" (16k)

– Andre typiske substantivdannende suffikser - se vedhæftede fil: "asubssuffiks.zip" (8k)

– Adjektivdannende suffikser - se vedhæftede fil: "adjsuffiks.zip" (12k)

– Verbaldannende suffikser - se vedhæftede fil: "arvelaaneord.zip" (11k)

Downloads

Forord og vejledning

Bogens forord og vejledning i pdf-format (4 sider).

Se vedhæftede fil: "forord.pdf" (36k)

Indholdsfortegnelse

Bogens indholdsfortegnelse i pdf-format (6 sider). 

Se vedhæftede fil: "ihf.pdf" (54)

Side 198

Gennemrettet version af bogens side 198 i pdf-format.

Se vedhæftede fil: "s198.pdf" (19k)

Ordklasserne

Ordklasserne.
Danske eksempler (5 sider, Word-format) 

Se vedhæftede fil: "Ordklas.zip" (12 K)

Grammatiske fagudtryk

Grammatiske fagudtryk (4 sider, Word-format)

Se vedhæftede fil: "fagudtryk.zip" (8K)

Ordbogsopslag

Ordbogsopslag (4 sider, Word-format).

Se vedhæftede fil: "Ordbopsl.zip" (11k)

Grammatiske øvelser og oversigter

Grammatiske øvelser og oversigter herunder krydsord og glosserede citater facit til diagramøvelser og eksempler på diagramanalyser. (76 sider, Word-format) 

Se vedhæftede fil: "Oevelser.zip" (354k)

Oversættelser

Oversættelser.
Paralleloversættelser af litterære tekster og oversættelser af indskrifter, der er gengivet fotografisk.
(13 sider, Word-format)

Se vedhæftede fil: "Oversaet.zip" (20 Kb)

Indskrifter og litteratur

Indskrifter (registrering og fundsteder) og 
Litteratur (herunder typeantal og antal vers)
(Pdf-format, 7 sider) 

Se vedhæftede fil: "ind161298.pdf" (12k)

Kommentarer til fotografier af indskrifter

Kommentarer til fotografier af indskrifter.
(Word-format, 35 sider)

Se vedhæftede fil: "kommindskr.zip" (52 Kb)

Henvisninger, kommentarer mv.

Henvisninger, kommentarer mv.
(55 sider, pdf-format)

Se vedhæftede fil: "henvkomm.pdf" (150k)

Hent filerne:

Bemærk venligst: Forlaget kan uden varsel lukke for denne side og dens undersider.